Opšti katalog radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru

OPŠTI KATALOG

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, sačinjava i objavljuje na svojoj internet stranici Opšti katalog radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru (u daljem tekstu: Opšti katalog), na osnovu ovlašćenja koje mu je dato Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru,

 

Opšti katalog se uspostavlja u cilju jedinstvenog praćenja:

 

 • radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru;
 • poslova koji se obavljaju;
 • visine osnovne plate zaposlenih na tim radnim mestima.

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izvršilo je integraciju i digitalizaciju Opšteg kataloga, što je obuhvatilo sačinjavanje baze podataka, sa aplikativnim interfejsom  za pristup informacijama. Cilj aplikacije baze podataka za Opšti katalog je efikasno i centralizovano upravljanje ovim procesom, kao i omogućavanje pristupa aplikaciji svih zainteresovanih organa, pravnih i fizičkih lica.

Podaci o radnim mestima u katalogu su predstavljeni na sledeći način:

Naziv radnog
mesta / zvanja / položaja / funkcija

 • naziv proizilazi iz opisa posla koja se obavlja na tom radnom mestu, odnosno odnosi si se na naziv zvanja / položaja / funkcije koje su određene propisima

Tipičan/opšti opis poslova koji se obavljaju na odgovarajućem radnom mestu / zvanju / položaju / funkciji

 • najčešći poslovi koji se obavljaju na odgovarajućem radnom mestu ili u zvanju, na položaju ili funkciji

Zahtevi za obavljanje poslova i
zadataka radna mesta zvanja / položaju / funkciji

 • zahtevi u pogledu stručne spreme, odnosno obrazovanja, kao i dodatna zvanja, ispiti i zahtevano radno iskustvo

Opšti Katalog se sačinjava objedinjavanjem Posebnih kataloga radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija koje donose:

Poseban katalog zvanja, položaja i funkcija u Narodnoj skupštini

 • NARODNA SKUPŠTINA

Poseban katalog zvanja, položaja i funkcija u službi predsednika Republike

 • SLUŽBA PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Poseban katalog zvanja, položaja i funkcija u Ustavnom sudu

 • USTAVNI SUD

Poseban katalog zvanja, položaja i funkcija u sudovima

 • VISOKI SAVET SUDSTVA

Poseban katalog zvanja, položaja i fukncija u drugim državnim organima

 • TI ORGANI

Poseban katalog zvanja, položaja i funkcija u AP

 • NADLEŽAN ORGAN AP

Poseban katalog zvanja, položaja i funkcija u JLS

 • MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Poseban katalog zvanja, položaja i funkcija u organima državne uprave

 • SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

Poseban katalog radnih mesta nameštenika

 • MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Poseban katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

1. Radna mesta pratećih i pomoćno – tehničkih poslova

2. Radna mesta u zdravstvu

3. Radna mesta u kulturi i informisanju

4. Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja

5. Radna mesta u oblasti sporta

6. Radna mesta u prosveti

7. Radna mesta u socijalnoj zaštiti

8. Radna mesta u turizmu

9. Radna mesta u Akreditacionom telu

10. Radna mesta u intitutu za standardizaciju Srbije

11. Radna mesta u Pravosudnoj akademiji

12. Radna mesta u Fondu solidarnosti

13. Radna mesta u informativnom centru za poslovnu standardizaciju I certifikaciju

14. Radna mesta u javnim službama koje su indirektni i direktni korisnici javnih sredstava iz oblasti zaštite prirode

Posebni katalozi u javnim agencijama i dr. organizacijama koje nisu direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava

 • TA PRAVNA LICA
 • Katalog Agencije za vođenje sporova u procesu privatizacije

Poseban katalog radnih mesta policijskih službenika

 • MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Poseban katalog činova za profesionalne pripadnike Vojske Srbije

 • MINISTARSTVO ODBRANE

Poseban katalog zvanja, položaja i funkcija u javnim tužilaštvima

 • VISOKI SAVET TUŽILAŠTVA

U Opšti katalog radnih mesta unet je Poseban katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru, donet na osnovu Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i  drugim organizacijama u javnom sektoru koji je  u primeni od 1. januara 2018. godine. Ostali posebni katalozi unosiće se prema dinamici njihovog dostavljanja od strane donosioca.

Opšti katalog radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru

Opšti katalog radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru

Kontakt osobe u MDULS zadužene za Opšti katalog radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru za tehnička pitanja:

Anita Vladisavljevic
anita.vladisavljevic@mduls.gov.rs

 011/3060-120

Katarina Erakovic
katarina.erakovic@mduls.gov.rs

 011/30-60-110

Skip to content