Registar političkih stranaka

Politička stranka stiče status pravnog lica i počinje sa radom danom upisa u Registar političkih stranaka koji vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, na osnovu Zakona o političkim strankama i Pravilnikom o načinu upisa i vođenja Registra političkih stranaka.

 

U Registar se upisuju osnovni podaci, poput naziva, skraćenice, adrese, datuma osnivanja, ličnog imena i jedinstvenog matičnog broja zastupnika stranke, članstva u drugim političkim sazivima u zemlji i van nje.

 

Osnivanje političke stranke

 

Političku stranku mogu osnovati najmanje 10.000, a političku stranku nacionalne manjine 1.000 punoletnih i poslovno sposobnih državljana Republike Srbije.

 

Politička stranka se osniva na osnivačkoj skupštini donošenjem osnivačkog akta, programa, statuta i izborom lica ovlašćenog za zastupanje političke stranke.

 

Prijavu za upis političke stranke u Registar političkih stranaka podnosi lice ovlašćeno za podnošenje prijave za upis u Registar u roku od 30 dana od dana osnivanja političke stranke.

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dužno da donese rešenje o upisu političke stranke u Registar u roku od 30 dana od dana predaje uredne prijave za upis. Rešenje o upisu političke stranke u Registar objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Dužnosti političkih stranaka nakon upisa u registar

 

Politička stranka dužna je da učini javno dostupnim putem interneta osnivački akt, lično ime zastupnika političke stranke, program i dr  opšte akte.

 

Politička stranka dužna je da Ministarstvo obavesti o svakoj promeni podataka koji se upisuju u Registar u roku od 15 dana od dana nastale promene, podnošenjem prijave za promenu podataka u Registru. Ukoliko organ političke stranke donese odluku o prestanku rada ili ako se politička stranka spoji sa drugom ili drugim političkim strankama, zastupnik političke stranke je dužan da u roku od 30 dana od dana nastanka uslova za prestanak političke stranke podnose prijavu za brisanje političke stranke iz Registra i dokaze na osnovu kojih se utvrđuju te činjenice.

Skip to content