Upravni okruzi u Srbiji

Upravne okruge, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, obrazuje Vlada Uredbom o upravnim okruzima, kojom se određuje i područje i sedište upravnog okruga.

 

Upravni okrug se obrazuje radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave. U upravnom okrugu organi državne uprave po sopstvenoj odluci vrše određene poslove.

 

U okruzima se rešava o upravnim stvarima u prvom stepenu, rešava se o žalbama kad su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja, vrši se nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i vrši se inspekcijski nadzor.

 

Na čelu upravnih okruga su načelnici koji usklađuju rad okružnih područnih jedinica i prate primenu direktiva i instrukcija koje su im izdate, ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica i staraju se o uslovima za njihov rad, prate rad zaposlenih.

 

Na nivou okruga može biti formiran Savet upravnog okruga. Njega čine načelnik upravnog okruga i predsednici opština i gradonačelnici gradova sa područja upravnih okruga. Sednice Saveta saziva i predsedava načelnik upravnog okruga, a održavaju se najmanje jednom u dva meseca. Zaključke Saveta, načelnik upravnog okruga je dužan da dostavi ministru nadležnom za poslove uprave, koga je dužan i da informiše najmanje jednom godišnje o radu Saveta upravnog okruga.

Skip to content