Produženo važenje posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u JLS i za državne organe do 31. maja 2023. godine

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović, predsednik Sindikata uprave Srbije Slađan Bobić i generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Nikola Tarbuk potpisali su danas Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, kojim se preciziraju pojedine odredbe u pogledu prava i obaveza zaposlenih u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave.

Takođe, danas je potpisan i Sporazum o produžetku važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave do 31. maja 2023. godine, čime se obezbeđuje nesmetano i kontiuirano ostvarivanje prava predviđenih u kolektivnom ugovoru za zaposlene u jednicama lokalne samouprave.

Pored toga, ministarka Obradović, predsednik Sindikata uprave Srbije Slađan Bobić, predsednica Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije Slađanka Milošević i predsednica Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije (SOPOS) Violeta Marković potpisali su Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, kojim je produženo važenje ovog kolektivnog ugovora na još godinu dana do 31. maja 2023. godine, a u cilju obezbeđivanja kontinuiteta u ostvarivanju prava i dužnosti zaposlenih, odnosno, u cilju kontinuirane primene odredaba navedenog kolektivnog ugovora.

Ovom prilikom MDULS izražava zadovoljstvo saradnjom koju ostvaruje u socijalnom dijalogu sa svim učesnicima – reprezentativnim sindikatima i SKGO u kolektivnom pregovaranju i nastavlja rad sa socijalnim partnerima na posebnim kolektivnim ugovorima u narednom periodu.Skip to content