USVOJEN AKCIONI PLAN ZA OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koji je predviđen u Akcionom planu za Pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava. Prilikom izrade Akcionog plana posebno su uzeti u obzir predlozi nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a njihovo aktivno učešće se očekuje i u narednim fazama sprovođenja aktivnosti, kao i nadzora nad primenom Akcionog plana. Republika Srbije je usvajanjem Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina zaokružila svoje strateško opredeljenje unapređenja institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti ljudskih i manjinskih prava i sloboda.

Takođe, na današnjoj sednici doneta je i Uredba o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine, čime su ispunjeni svi uslovi za raspodelu sredstava i dalju podršku savetima nacionalnih manjina. Za Budžetski fond za nacionalne manjine biće opredeljeno 1.800.000 dinara, a navedena sredstva će biti raspodeljena nakon raspisivanja javnog konkursa.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je tako operacionalizovalo Budžetski fond, koji je čak 2002. godine predviđen Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Na taj način, nastavlja se jačanje položaja nacionalnih manjina, kao i rada na unapređenju zakonodavnog okvira i nivo implementacije prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Uredbom se bliže uređuju kriterijumi, uslovi, način i postupak raspodele sredstava, po Programu koji donosi ministar, na predlog Saveta za nacionalne manjine, u čijem sastavu su i nacionalni saveti. Takođe, propisano je da pravo učešća na konkursu imaju ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina i organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, kao i zadužbine, fondacije, konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija. Postupak dodele sredstva sprovodiće konkursna komisija.Skip to content