Započete online javne konsultacije u postupku priprme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo je u petak, 26. marta, online javne konsultacije u postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana.

Poštujući principe transparentnog i inkluzivnog donošenja propisa i konsultovanja javnosti u ranim fazama pripreme teksta zakonskih izmena i dopuna, Ministarstvo poziva sve organe javne vlasti, zainteresovane građane, privredne subjekte, socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u društvu da uzmu učešće u javnim konsultacijama, koje traju do 9. aprila ove godine.

Ministarstvo je 28. decembra 2020. godine formiralo Posebnu radnu grupu, čime je nastavljen rad na pripremi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana.

Potreba za unapređenjem postojećeg pravnog okvira koji uređuje položaj, nadležnost, postupak i druga pitanja od značaja za vršenje ovlašćenja Zaštitnika građana proizašla je iz činjenice da je Zakon o Zaštitniku građana prvi put donet u Narodnoj skupštini još 2005. godine, da je izmenjen 2007. godine, a da su do danas na probleme u primeni Zakona i potrebu njegove izmene, ukazivali kako Zaštitnik građana, tako i organizacije civilnog društva, ali i Evropska komisija u svojim godišnjim izveštajima.

Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana objavljene su na sajtu Ministarstva, kao i na Portalu e-Uprave.Skip to content