Servisna magistrala organa – Evidencije o položenim stručnim

SERVISNA MAGISTRALA ORGANA – EVIDENCIJE O POLOŽENIM STRUČNIM ISPITIMA

 

U skladu sa članom 9. Zakona o elektronskoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 27/18), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave omogućilo je razmenu podataka u elektronskom obliku iz evidencija o položenim stručnim ispitima iz nadležnosti ovog ministarstva preko Servisne magistrale organa, kojom upravlja Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. 

Način korišćenja podataka obezbeđen je dostavljanjem upita ka evidencijama preko Informacionog sistema za razmenu podataka iz registara preko Servisne magistrale organa, koji je zajedno sa veb servisom, upisan u Katalog veb servisa, pod nazivom Evidencije o položenim stručnim ispitima. 

 

 

Nadležnim organima omogućava se vršenje uvida, pribavljanje, obrađivanje i ustupanje, odnosno dostavljanje podataka o : 

  • položenom državnom stručnom ispitu (Evidencija o položenom državnom stručnom ispitu), 
  • položenom posebnom stručnom ispitu za matičara (Evidencija o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara), 
  • položenom ispitu za inspektora (Evidencija o položenom ispitu za inspektora)  
  • položenom ispitu za komunalnog milicionara (Evidencija o položenom ispitu za komunalnog milicionara). 

 

Opis usluge – EVIDENCIJA O POLOŽENOM DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU 

 

Evidencija o položenom državnom stručnom ispitu, kao elektronska baza podataka, sadrži podatke o licima koja su državni stručni ispit položila pred nadležnom ispitnom komisijom ministarstva nadležnog za sistem državne uprave – nakon 1. aprila 2009. godine. 

Ova usluga omogućava da se na osnovu unetog JMBG i izbora stručnog ispita, dobije podatak da li je lice upisano u ovu evidenciju. 

Za pribavljanje podataka o položenom državnom stručnom ispitu za lica koja su državni stručni ispit položila pre 1. aprila 2009. godine, kao i u slučaju potrebe za dodatnom proverom podataka, omogućena je usluga elektronske uprave – Pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, dostupna putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta STRUČNI ISPITI za ORGANE http://mduls.gov.rs/strucni-ispiti/drzavni-strucni-ispit/ . 

 

Opis usluge – EVIDENCIJA O POLOŽENOM POSEBNOM STRUČNOM ISPITU ZA MATIČARA 

 

Evidencija o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara, kao elektronska baza podataka, sadrži podatke o licima koja su poseban stručni ispit za matičara položila pred ispitnom komisijom ministarstva nadležnog za sistem državne uprave. 

Ova usluga omogućava da se na osnovu unetog JMBG i izbora stručnog ispita, dobije podatak da li je lice upisano u ovu evidenciju. 

U slučaju potrebe za dodatnom proverom podataka, omogućena je usluga elektronske uprave – Pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, dostupna putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta STRUČNI ISPITI za ORGANE http://mduls.gov.rs/strucni-ispiti/poseban-strucni-ispit-za-maticara/ . 

 

Opis usluge – EVIDENCIJA O POLOŽENOM ISPITU ZA INSPEKTORA 

 

Evidencija o položenom ispitu za inspektora, kao elektronska baza podataka, sadrži podatke o licima koja su ispit za inspektora položila pred ispitnom komisijom ministarstva nadležnog za sistem državne uprave. 

Ova usluga omogućava da se na osnovu unetog JMBG i izbora stručnog ispita, dobije podatak da li je lice upisano u ovu evidenciju. 

U slučaju potrebe za dodatnom proverom podataka, omogućena je usluga elektronske uprave – Pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, dostupna putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta STRUČNI ISPITI za ORGANE http://mduls.gov.rs/strucni-ispiti/ispit-za-inspektore/ . 

 

Opis usluge – EVIDENCIJA O POLOŽENOM ISPITU ZA KOMUNALNOG MILICIONARA 

 

Evidencija o položenom ispitu za komunalnog milicionara, kao elektronska baza podataka, sadrži podatke o licima koja su ispit za komunalnog milicionara položila pred ispitnom komisijom ministarstva nadležnog za sistem lokalne samouprave. 

Ova usluga omogućava da se na osnovu unetog JMBG i izbora stručnog ispita, dobije podatak da li je lice upisano u ovu evidenciju. 

U slučaju potrebe za dodatnom proverom podataka, omogućena je usluga elektronske uprave – Pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, dostupna putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta STRUČNI ISPITI za ORGANE https://mduls.gov.rs/strucni-ispiti/ispit-za-komunalne-milicionare/ . 

 

 

USLOVI ZA KORIŠĆENJE PODATAKA 

 

Radi korišćenja podataka iz navedenih evidencija, neophodno je da organi koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom, ispune uslove iz člana 5. Pravilnika o načinu na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 57/19), kao i da saglasno članu 6. Pravilnika, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave podnesu zahtev za vršenje uvida, pribavljanje, obrađivanje i ustupanje, odnosno dostavljanje podataka. 

Zahtev za vršenje uvida, pribavljanje, obrađivanje i ustupanje, odnosno dostavljanje podataka iz evidencija o položenim stručnim ispitima se dostavlja na adresu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za stručno usavršavanje, Beograd, Birčaninova 6. 

OBRAZAC ZAHTEVA 

 

ADMINISTRATORI MINISTARSTVA 

Kontakt osoba za sve dodatne inforamcije je: 

  • Branislav Simjanović 
  • Vladimir Čorlija 

 

Skip to content