Посебан стручни испит за матичара

Посебан стручни испит за матичара утврђен је Законом о матичним књигама.

Питања од значаја за спровођење посебног стручног испита за матичара ближе су уређена Правилником о посебном стручном испиту за матичара („Службени гласник РС”, бр. 65/18 и 49/23).

 

КО ПОЛАЖЕ ПОСЕБАН СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА МАТИЧАРА

Посебан стручни испит за матичара полаже:

 • лице које је засновало радни однос на неодређено време ради обављања послова матичара или заменика матичара;
 • приправник који се прима у радни однос на одређено време ради оспособљава за самосталан рад, односно обављање послова матичара;

Посебан стручни испит могу полагати:

 • лица са којима је закључен уговор о стручном оспособљавању без накнаде, рaди стручнoг oспoсoбљaвaњa, oднoснo стицaњa рaднoг искуствa и услoвa зa пoлaгaњe посебног стручног испита за матичара;
 • друга лица која су се оспособила за самосталан рад у струци, односно самостално обављање послова и имају стечено радно искуство у струци у трајању које је услов за обављање послова матичара, а заинтересована су за рад на пословима матичара, односно заменика матичара.

 

КО ОДЛУЧУЈЕ О ЗАХТЕВУ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОСЕБНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА МАТИЧАРА

Министарство државне управе и локалне самоуправе одлучује о захтеву за полагање посебног стручног испита за матичара преко овлашћеног службеног лица.

 

КО СПРОВОДИ ПОСЕБАН СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА МАТИЧАРА

Посебни стручни испит за матичара спроводи Испитна комисија за полагање посебног стручног испита за матичара, коју образује министар државне управе и локалне самоуправе.

О датуму, времену и месту полагања испита кандидат, који испуњава услове за полагање посебног стручног испита за матичара, обавештава се најкасније седам дана пре дана одређеног за полагање посебног стручног испита за матичара.

 

УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ПОСЕБНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА МАТИЧАРА

Кандидату који је положио испит издаје се уверење о положеном посебном стручном испиту за матичара.

 • Посебан стручни испит за матичара полаже лице које је засновало радни однос на неодређено време ради обављања послова матичара или заменика матичара, односно приправник који се прима у радни однос на одређено време ради оспособљавања за самосталан рад, односно обављање послова матичара
 • Посебан стручни испит за матичара могу полагати и лица са којима је, у складу са законом, закључен уговор о стручном оспособљавању без накнаде ради стицања радног искуства и услова за полагање посебног стручног испит за матичара;
 • Посебан стручни испит за матичара могу полагати и друга лица која су се оспособила за самосталан рад у струци, а заинтересована су за рад на пословима матичара, односно заменика матичара.

Начин пријаве

ЗАХТЕВ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА МАТИЧАРА

Захтев за полагање посебног стручног испита за матичара подноси се Министарству државне управе и локалне самоуправе.

 

Захтев за полагање посебног стручног испита за матичара подноси орган у коме је кандидат запослен искључиво путем Електронског јединственог управног места за органе, коме се приступа путем веб презентације Министарства државне управе и локалне самоуправе.

 

Захтев за полагање посебног стручног испита за матичара путем Електронског јединственог управног места за физичка лица на веб порталу Министарства, може поднети:

 • лице са којима је закључен уговор о стручном оспособљавању без накнаде, рaди стручнoг oспoсoбљaвaњa, oднoснo стицaњa рaднoг искуствa и услoвa зa пoлaгaњe посебног стручног испита за матичара.
 • лице које се оспособило за самосталан рад у струци и има стечено радно искуство у струци у трајању које је услов за обављање послова матичара, а заинтересовано је за рад на пословима матичара, односно заменика матичара.

Захтев за полагање посебног стручног испита за матичара одговарајући је Обрасцу 1, који је прописан Правилником о посебном стручном испиту за матичара и чини његов саставни део.

 

ДОКУМЕНТА КОЈА се подносе уз захтев за полагање ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА МАТИЧАРА

Лице које је засновало радни однос на неодређено време ради обављања послова матичара или заменика матичара

 • оригинал или електронска копија решења о заснивању радног односа на неодређено време ради обављања послова матичара или заменика матичара, односно решења о заснивању радног односа приправника на одређено време ради оспособљавања за самосталан рад, односно обављање послова матичара, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • оригинал или електронска копија решења о утврђеној обавези полагања посебног стручног испита за матичара, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • оригинал или електронска копија дипломе о стеченом образовању из члана 11. Закона о матичним књигама, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • фотокопија личне карте.

 

Приправник који се прима у радни однос на одређено време ради оспособљава за самосталан рад, односно обављање послова матичара

 • оригинал или електронска копија решења о заснивању радног односа на неодређено време ради обављања послова матичара или заменика матичара, односно решења о заснивању радног односа приправника на одређено време ради оспособљавања за самосталан рад, односно обављање послова матичара, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • оригинал или електронска копија решења о утврђеној обавези полагања посебног стручног испита за матичара, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • оригинал или електронска копија дипломе о стеченом образовању из члана 11. Закона о матичним књигама, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • фотокопија личне карте.

 

Лице са којима је закључен уговор о стручном оспособљавању

 • оригинал или електронска копија уговора о стручном оспособљавању без накнаде, рaди стручнoг oспoсoбљaвaњa, oднoснo стицaњa рaднoг искуствa и услoвa зa пoлaгaњe посебног стручног испита за матичара, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • електронска копија дипломе о стеченом образовању из члана 11. Закона о матичним књигама, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • фотокопија личне карте.

 

Лице које се оспособило за самосталан рад у струци, а заинтересовано је за рад на пословима матичара

 • електронска копија дипломе о стеченом образовању из члана 11. Закона о матичним књигама, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • електронска копија уверења (потврде) о оспособљености за самосталан рад у струци, односно самостално обављање послова и стеченом радном искуству у струци које је услов за обављање послова матичара, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • фотокопија личне карте.

 

ТРОШКОВИ ПОЛАГАЊА ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА МАТИЧАРА

Орган у коме је кандидат запослен, односно подносилац захтева, дужан је да уплати трошкове полагања посебног стручног испита за матичара пре полагања испита.

 

Трошкови полагања посебног стручног испита за матичара износе 7.500,00 динара (по кандидату), а за полагање поправног испита 4.000,00 (по кандидату).

 

Трошкови се уплаћују на:

број рачуна: 840-30982845-97

модел: 97

позив на број: уписати број из обавештења

сврха уплате: Трошкови полагања посебног стручног испита за матичара

уплатилац: име и презиме кандидата за кога се уплата врши

прималац: Министарству државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд

 

Пример попуњеног налога за уплату

 

Испитни предмети

Посебан стручни испит за матичара садржи следеће испитне предмете:

1) Матичне књиге;

2) Држављанство;

3) Породични односи, брак и лично име;

4) Међународне конвенције и статусна питања са иностраним елементом;

5) Посебан управни поступак у области матичних књига.

Области које чине садржину испитних предмета садржане су у Програму посебног стручног испита за матичара.

Материјали за припрему полагања посебног стручног испита за матичаре

Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је и објавило

Садржај приручника је систематизован у целине које одговарају испитним предметима које кандидати полажу у оквиру посебног стручног испита за матичара.

Издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција

У складу са чланом 29. Закона о општем управном поступку, Министарство државне управе и локалне самоуправе издаје уверење о чињеницама уписаним у Евиденцију о положеном посебном стручном испиту за матичара.

 1. Захтев за издавање уверења који подноси орган у коме је запослено лице за које се захтева издавање уверења, подноси се искључиво путем Електронског јединственог управног места за органе, коме се приступа са веб презентације Министарства државне управе и локалне самоуправе.
 2. Захтев за издавање уверења може поднети и физичко лице, искључиво путем Електронског јединственог управног места за физичка лица, коме се приступа са веб презентације Министарства државне управе и локалне самоуправе.

У захтев за издавање уверења уносе се следећи подаци:

 • Посебан стручни испит за матичара Образац.

Уз захтев који подноси физичко лице прилаже се јавна исправа на основу које се идентификује странка у поступку (фотокопија личне карте), доказ да лице није у радном односу, ако се као сврха издавања уверења навoди та чињеница и доказ о уплати републичке административне таксе, ако се као сврха издавања уверења наводе разлози који нису основ за ослобађање од плаћања републичке административне таксе.

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме, пребивалиште и адреса подносиоца захтева
СВРХА УПЛАТЕ: Републичка административна такса
ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије
ИЗНОС: 380,00 РСД
РАЧУН БРОЈ: 840–742221843–57
МОДЕЛ: 97
ПОЗИВ НА БРОЈ: 50-016

 

За све додатне информације у вези са посебним стручним испитом за матичара можете се обратити путем КОНТАКТ ФОРМЕ

 

Skip to content