VAŽNE INFORMACIJE U VEZI SA KORIŠĆENJEM USLUGA ELEKTRONSKE UPRAVE U STRUČNIM ISPITIMA

I PODNOŠENJE ELEKTRONSKIH PODNESAKA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pruža usluga elektronske uprave državnim i drugim organima, organima jedinica lokalne samouprave i imaocima javnih ovlašćenja (u daljem tekstu: organi) koji za svoje zaposlene podnose zahteve za polaganje:

  • Državnog stručnog ispita;
  • Posebnog stručnog ispita za matičara.
  • Ispita za inspektora
  • Ispita za komunalnog milicionara.

Organi podnose zahteve za polaganje navedenih stručnih ispita na Elektronskom jedinstvenom upravnom mestu izgrađenom u okviru softverskog rešenja za stručne ispite, kome se pristupa putem veb prezentacije Ministarstva.

U cilju podrške organima izrađeno je i Korisničko uputstvo za podnošenje elektronskih podnesaka na elektronskom jedinstvenom upravnom mestu.

NAPOMENA:

Neophodno je da se prilikom pristupa Elektronskom jedinstvenom upravnom mestu STRUČNI ISPITI koristi pretraživač Google Chrome/Microsoft Edge.

Kako bi računar mogao da pročita sertifikat sa kartice, neophodan preduslov je da bude instaliran poseban softver tzv. middleware. Uputstvo za njegovu instalaciju obezbeđuje Sertifikaciono telo koje je izdalo karticu sa elektronskim sertifikatom.

Nakon instalacije middleware-a, moguće je ulogovati se pomoću sertifikata. Proces instalacije middleware-a se razlikuje u zavisnosti od izdavača kartice i podrazumeva se da su njihove procedure ispoštovane i kartica/čitač instalirani.

II KORACI ZA REGISTRACIJU ORGANA ZA KORIŠĆENJE USLUGA ELEKTRONSKE UPRAVE

Registracija korisnika za elektronske usluge DRŽAVNI STRUČNI ISPIT / POSEBAN STRUČNI ISPIT ZA MATIČARA / ISPIT ZA INSPEKTORA / ISPIT ZA KOMUNALNOG MILICIONARA

Organi podnose zahtev za registraciju korisnika sistema (organa i ovlašćenog službenog lica organa), uz koji:

1. dostavljaju podatke o ovlašćenom službenom licu za podnošenje zahteva za polaganje državnog stručnog ispita / posebnog stručnog ispita za matičara / ispita za inspektora /  ispita za komunalnog milicionara i preduzimanje drugih radnji u sistemu, na obrazcu:

 

  1. obezbeđuju kvalifikovani elektronski sertifikat za pristup ovlašćenog službenog lica sistemu;
  2. dostavljaju eksport digitalnog elektronskog sertifikata ovlašćenog službenog lica u CER formatu, u skladu sa Uputstvom za eksport sertifikata.

Zahtev za registraciju korisnika, sa popunjenim obrascem i eksportom kvalifikovanog elektronskog sertifikata u CER formatu, dostavlja se putem elektronske pošte na adresu: branislav.simjanovic@mduls.gov.rs , a zatim i putem pošte, potpisane od strane rukovodioca organa.

Registracija korisnika koji su dostavili nepotpune podatke

Organi koji su dostavili nepotpune podatke za registraciju za korišćenje elektronskih usluga u Državnom stručnom ispitu, Posebnom stručnom ispiti za matičara i Ispita za inspektora i Ispitu za komunalnog milicionara, a koje je ovo ministarstvo neposredno kontaktiralo radi dopune istih, potrebno je da bez odlaganja postupe u skladu sa zahtevom i potrebne podatke za registraciju dostave putem elektronske pošte na adresu:branislav.simjanovic@mduls.gov.rs .

Ostale obaveze organa

Svi organi – korisnici usluga elektronkse uprave u navedenim stručnim ispitima dužni su da ubuduće blagovremeno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, dostavljaju:

  • ažurirane podatke o ovlašćenom službenom licu, potrebi određivanja drugog ili drugih ovlašćenih službenih lica za podnošenje elektronskih podnesaka i opštenje elektronskim putem, sa eksportom digitalnog elektronskog sertifikata u CER formatu za to/ta lica;
  • vode računa o kraju važenja kvalifikovanog elektronskog sertifikata izdatog ovlašćenom službenom licu, odnosno dostavljaju podatake o važećem kvalifikovanom elektronskom sertifikatu.

 

VAŽNA INFORMACIJA

Podnošenje zahteva za polaganje stručnih ispita od strane korisnika sistema – državnih i drugih organa, od 1. januara 2022. godine, moguće je isključivo putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta, kome se pristupa sa veb prezentacije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, izborom iz glavnog menija opcije Stručni ispiti, a zatim iz padajućeg menija odgovarajuće vrste stručnog ispita.

 Skip to content