mart 2015

Članom 13. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014) uvodi se institut vršioca dužnosti za obavljanje poslova radnog mesta koje je pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu utvrđeno kao položaj. Naime, novim članom 67a...