Stručno usavršavanje

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave održalo je danas prvu obuku matičara na daljinu – putem vebinara, u skladu sa Kalendarom obuka utvrđenih u Sektorskom posebnom programu obuke matičara za 2020. godinu. Obuci „Način upisa u matične knjige“, koju je realizovala Nataša Živković, predavač akreditovan u Nacionalnoj...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizovalo je virtuelanu posetu  Nacionalnoj akademiji za javnu upravu za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji pohađaju stručnu praksu u ovom Ministarstvu. „Poseta studenata Nacionalnoj akademiji za javnu upravu planirana je još na samom početku stručne prakse i bez obzira na...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave doneo je Instrukciju o preventivnim merama i aktivnostima za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja u organizovanju i sprovođenju stručnih ispita u delokrugu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kojom se uređuju opšte mere prevencije i posebna pravila ponašanja u organizovanju i sprovođenju stručnih...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave doneo je Instrukciju o preventivnim merama i aktivnostima za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja u sprovođenju programa stručnog usavršavanja u delokrugu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kojom se uređuju opšte mere prevencije i posebna pravila ponašanja u realizaciji programa obuke...

Nacionalna akademija za javnu upravu osnovana je Zakonom o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu („Službeni glasnik RS“, broj 94/17), kao centalna institucija sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije – sa statusom javno priznatog organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih. Nacionalna akademija za javnu upravu je...

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave osnovala je Vlada Republike Srbije – 23. decembra 2016. godine, u cilju obezbeđenja načela efikasnosti, pravičnosti i celovitosti sistema stručnog usavršavanja zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave. Odlukom o obrazovanju Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama...

Nacionalna akademija za javnu upravu je dana 11. marta 2020. godine objavila javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi u oblastima stručnog usavršavanja: Lični razvoj i veštine i Trening trenera. Nakon proglašenog vanrednog stanja u cilju sprečavanja širenja korona virusa COVID-19, Vlada...