INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

 

   INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U

MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

I Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

II Radno mesto koje se popunjava:

  1. Radno mesto za izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje u državnim organima i jedinicama lokalne samouprave, zvanje savetnik, Grupa za stručno usavršavanje, Sektor za stručno usavršavanje – 1 izvršilac.

Opis posla: Obavlja stručne poslove za potrebe Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave utvrđene zakonom i drugim propisom; priprema zahteve za dostavljanje izveštaja i podataka o radu Nacionalne akademije za javnu upravu, priprema informacije o utvrđenom stanju izvršavanja poslova i s tim u vezi instrukcije i predloge mera za otklanjanje nepravilnosti, odnosno unapređenje izvršavanja poslova;učestvuje u praćenju uporednih iskustava i stanja u oblasti stručnog usavršavanja državnih službenika i zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i priprema informacije za unapređenje ovih oblasti; učestvuje u utvrđivanju potreba za stručnim usavršavanjem, pripremi, razvoju, sprovođenju i donošenju posebnog programa obuke državnih službenika u Ministarstvu; učestvuje u pripremi zakona i drugih propisa koji se odnose na poslove iz delokruga Grupe, kao i strateških dokumenata i akcionih planova za njihovo sprovođenje u delu koji se odnosi na stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima i jedinicama lokalne samouprave; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III Mesto rada: Beograd, Birčaninova 6.

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku :

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

Na internom konkursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: 

  1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (Engleski jezik nivo B1) – proveravaće se pisanim putem (test).

Napomena: Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

  1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada normativni poslovi (priprema i izrada stručnih mišljenja i obrazloženja različitih pravnih akata (nacrta propisa, međunarodnih ugovora itd.)) i 3. posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o državnim službenicima, Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicima lokalne samouprave i Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu) – proveravaće se pisano putem simulacije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kometencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Intervju sa komisijom:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd ili se podnose neposredno na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd sa naznakom „Za interni konkurs” ili elektronskim putem na adresu: tatjana.jovanovic@mduls.gov.rs.

Ako se prijava podnosi elektronskim putem, na mestu koje je predviđeno za potpis unosi se ime i prezime kandidata, a kandidat prijavu potpisuje pre početka prve faze izbornog postupka.

VII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Tatjana Jovanović i Marija Krstović, tel: 011/26-86-855 od 9,00 do 13,00 časova.

VIII Datum oglašavanja: 15. avgust 2019. godine.

IX Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče 16. avgusta 2019. godine i ističe 23. avgusta 2019. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (www.mduls.gov.rs), internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs) ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: 
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 5. septembra 2019. godine.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom obaviće se u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (Beograd, Birčaninova 6).

Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici  zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene: 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar državne uprave i lokalne samouprave. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.