INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MDULS

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

 

   INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U

             MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

  I Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

II Radno mesto koje se popunjava:

  1. Radno mesto za poslove sprovođenja inicijative Partnerstva za otvorenu upravu, u zvanju samostalni savetnik, Grupa za upravljanje reformom javne uprave, Odeljenje za strateško planiranje javne uprave – 1 izvršilac.

Opis posla: Koordinira, usmerava i učestvuje u pripremi akcionih planova za sprovođenje Partnerstva za otvorenu upravu; priprema materijale i učestvuje na međunarodnim skupovima u cilju promocije i izveštavanja o napretku u implementaciji akcionih planova; učestvuje u uspostavljanju mehanizama za uključivanje organizacija civilnog društva u proces pripreme i praćenja realizacije akcionih planova i sarađuje sa organima i oficirima za vezu Partnerstva za otvorenu upravu u toku priprema i sprovođenja akcionih planova; prati, koordinira rad organa i priprema izveštaje o sprovođenju akcionih planova, analizira i predlaže mere za otklanjanje uočenih problema u sprovođenju; priprema analize i informacije iz delokruga Grupe; predlaže i prati realizaciju projekata; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti  u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III Mesto rada: Beograd, Birčaninova 6.

 IV Vrsta radnog odnosa: Radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku :

 Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

Na internom konkursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

 Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

  1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto strani jezik (Engleski jezik B2)- proveravaće se usmeno putem razgovora sa kandidatima.
  2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitičkih poslova (metodologiju pripreme dokumenata javnih politika i formalnu proceduru za njihovo usvajanje) i posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto profesionalno okruženje i propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu – OGP) – proveravaće se pismeno putem eseja.

Napomena: Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju stranog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i  prihvatanja vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom ili neposredno na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom „Za interni konkurs”.

VII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Tatjana Jovanović i Marija Krstović, tel: 011/26-86-855 od 9,00 do 13,00 časova.

VIII Datum oglašavanja: 4. mart 2020. godine.

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkus  je osam dana i počinje da teče 5. marta 2020. godine i ističe 12. marta 2020. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, internet prezentacije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.

Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva.

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: 
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 16. marta 2020. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni pismeno na adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom obaviće se u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (Beograd, Birčaninova 6).

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici  zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene: 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar državne uprave i lokalne samouprave. Ovaj konkurs se objavljuje na interent prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima  i  na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.