INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MDULS

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

 

 INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U

             MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

I Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

II Radno mesto koje se popunjava:

  1. Radno mesto za vođenje Registra političkih stranaka, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za ostvarivanje slobode udruživanja, Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode – 1 izvršilac.

Opis posla: Vodi Registar političkih stranaka; sprovodi prvostepeni upravni postupak i  priprema nacrte rešenja o upisu, brisanju i promeni podataka u Registru i druge prateće akte od značaja za vođenje postupka; pruža stručnu pomoć podnosiocima prijava za upis, brisanje i promenu podataka u Registru političkih stranaka u cilju podnošenja dokumentacije u skladu sa propisima; priprema mišljenja o primeni Zakona o političkim strankama i drugih relevantnih propisa iz oblasti ostvarivanja slobode udruživanja građana, kao i na nacrte zakona i propisa drugih organa i učestvuje u pripremi nacrta zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti ostvarivanja slobode udruživanja građana; priprema odgovore Upravnom sudu na tužbe u upravnom sporu protiv rešenja Ministarstva,  priprema akte povodom zahteva državnih organa, organizacija i zainteresovanih lica u vezi sa vođenjem Registra političkih stranaka;  učestvuje u praćenju i utvrđivanju stanja u oblasti političkog udruživanja i predlaže preduzimanje mera za unapređenje stanja u toj oblasti; ostvaruje saradnju sa nadležnim organima radi sprovođenja nadzora u oblasti političkog organizovanja; priprema analize, izveštaje i informacije iz delokruga Odseka u ovoj oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili političke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III Mesto rada: Beograd, Birčaninova 6.

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku :

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

Na internom konkursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:  

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto strani jezik (Engleski jezik B1)- proveravaće se pismeno putem testa.

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak; posebni upravni postupci) – proveravaće se pismeno putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada normativnih poslova                               (priprema i izrada stručnih mišljenja i obrazloženja  različitih pravnih akata, nacrta propisa, međunarodnih  ugovora itd) i posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o političkim strankama; Zakon o finansiranju političkih aktivnosti; Zakon o izboru narodnih poslanika; Zakon o izboru Predsednika Republike; Zakon o lokalnim izborima) – proveravaće se pismeno putem simulacije. 

Napomena: Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju stranog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom ili neposredno na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd ili se podnosi neposredno na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd sa naznakom „Za interni konkurs”.

VII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Tatjana Jovanović i Marija Krstović, tel: 011/26-86-855 od 9,00 do 13,00 časova.

VIII Datum oglašavanja: 27. decembar 2019. godine.

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana i počinje da teče 28. decembra 2019. godine i ističe 6. januara 2020. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (www.mduls.gov.rs) ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli fazu izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

 XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd.

 XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 6. januara 2020. godine.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijava.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:

Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici  zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar državne uprave i lokalne samouprave. Ovaj konkurs se objavljuje na interent prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima  i  na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.