JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj:112-6426/2019 od 26. juna 2019. godine  oglašava

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

 

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

 

II Radna mesta koja se popunjavaju:

 

      1. Radno mesto za opšte poslove, tehničku i informatičku podršku, u zvanju mlađi savetnik, Odsek za opšte i informatičke poslove, Odeljenje za finansijske i opšte poslove, Sekretarijat Ministarstva – 1 izvršilac.

 Opis poslova: Obavlja poslove davanja stručne podrške korisnicima u okviru informacionog sistema e-ZUP u cilju sprovođenja Zakona o opštem upravnom postupku i usklađenosti posebnih upravnih postupaka sa Zakonom; pruža podršku korisnicima IT resursa Ministarstva za omogućavanjem korišćenja pojedinih servisa i resursa i otvara naloge za korišćenje internet usluga; ostvaruje saradnju sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu radi efikasnog funcionisanja računarske opreme; instalira i održava računarsku i LAN mrežu, računare, štampače i komunikacionu opremu i u saradnji sa zaposlenima identifikuje i otklanja probleme funkcionisanja računarske opreme i sistema elektronskog kancelarijskog poslovanja; administrira aplikaciju elektronske pisarnice; vodi evidenciju informatičke opreme i stara se ispravnosti i nabavci neophodne opreme; vrši procenu podataka i pravi analize za potrebe nabavke usluga i dobara, za jednogodišnje i višegodišnje potrebe Ministarstva; obavlja poslove tehničke organizacije sastanaka, skupova i drugih događaja Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

 Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru  obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 Mesto rada: Beograd.

 

  1. Radno mesto interni revizor, u zvanju savetnik, Grupa za internu reviziju – 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove vršenja internih  revizija  sistema,  revizija uspešnosti, finansijskih revizija i revizija usaglašenosti sa propisima u skladu sa nadležnošću Ministarstva utvrđenu zakonom; vrši sprovođenje interne revizije korišćenja sredstava EU; u saradnji sa rukovodiocem  Grupe utvrđuje revizorske nalaze, analizira primedbe subjekta revizije  i učestvuje u donošenju stavova o izvršenju datih preporuka revizije; učestvuje u izradi  strateškog i godišnjeg plana interne revizije i periodičnom izveštavanju; učestvuje u stalnoj edukaciji u cilju profesionalnog razvoja internog revizora; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske ili pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci na poslovima revizije, finansijske kontrole ili na računovodstveno-finansijskim poslovima;  položen stručni ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd.

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:

  1. „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pismeno).
  2. „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru).
  3. „Poslovna komunikacija“- proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

 Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

 

Za radno mesto pod rednim brojem 1:

 

  1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatičkih poslova (office paket i internet tehnologije; informacionu bezbednost) – proveravaće se pismeno putem simulacije.
  2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitičkih poslova (prikupljanje i obradu podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) i posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o elektronskoj upravi) – proveravaće se usmeno putem simulacije.

 

Za radno mesto pod rednim brojem 2:

 

  1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada interne revizije (međunarodni standardi u oblasti interne revizije u javnom sektoru i kodeks strukovne etike; metode i alate interne revizije; reviziju sistema, reviziju uspešnosti, finansijsku reviziju i reviziju usaglašenosti sa propisisma; reviziju svih poslovnih procesa, ukučujući i reviziju korišćenja sredstava EU; povelju interne revizije, strateški i godišnji plan interne revizije; sprovođenje godišnjeg plana interne revizije) i posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko-materijalni poslovi (budžetski sistem Republike Srbije; metode i postupke finansijskog planiranja, analize i izveštavanja; izvršenje budžeta) – proveravaće se pismeno putem simulacije.
  2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada javnih nabavki (metodologiju za pripremu i izradu plana javnih nabavki; metodologiju i pripremu konkursne dokumentacije u postupku javnih nabavki) – proveravaće se usmeno putem simulacije.

 Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kometencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs.

Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

 Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

 IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd ili se podnose neposredno na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd sa naznakom „Za javni konkurs” ili elektronskim putem na adresu: tatjana.jovanovic@mduls.gov.rs.

Napomena:Ako se prijava podnosi elektronskim putem, na mestu koje je predviđeno za potpis unosi se ime i prezime kandidata, a kandidat prijavu potpisuje pre početka prve faze izbornog postupka.

 V Lica zadužena za davanje obaveštenja o konkursu: Tatjana Jovanović i Marija Krstović, tel: 011/26-86-855 od 9,00 do 13,00 časova.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII  Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova broj 6, Beograd.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu na poslovima revizije, finansijske kontrole ili računovodstveno-finansijskim poslovima (za radno mesto pod rednim brojem 2); original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručni ispitu za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru ( za radno mesto pod rednim brojem 2).

Kandidati koji nemaju položen ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru primaju se na rad i mogu obavljati poslove ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru, najduže godinu dana od dana završetka obuke koju organizuje Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija, u kom roku je dužan da položi ispit.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: 
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i oribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa u delu  Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

 X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od  (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XI Vrsta radnog odnosa: Za sva radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

XII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: 
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 8. decembra 2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom obaviće se u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili email adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene: Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar državne uprave i lokalne samouprave.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.mduls.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.