JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE UPRAVNI INSPEKTORAT na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19 i 67/21) i zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-8874/2021 od 28. septembra 2021. godine godine  oglašava

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

 

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Beograd, Birčaninova broj 6.

 

II Radno mesto koje se popunjava:

 

radno mesto za evidencione i opšte poslove – zvanje mlađi savetnik, radni odnos na neodređeno vreme, sistematizovano pod rednim brojem 146. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Upravni inspektorat, Grupa za analitičke, statističko-evidencione, kadrovske i opšte pravne poslove, 1 izvršilac;

mesto rada: Beograd

 

Opis posla: Prikuplja i analizira podatke i vrši procenu potreba za nabavkom usluga i dobara za potrebe Upravnog inspektorata; vodi evidenciju informatičke opreme i ostalih osnovnih sredstava; ostvaruje saradnju sa nadležnim državnim organima radi efikasnog funkcionisanja računarske opreme; učestvuje u praćenju i analizi potreba za obukama i stručnim usavršavanjem državnih službenika, vodi evidenciju o stručnom usavršavanju državnih službenika, učestvuje u pripremi akata kojima se odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih, vodi evidenciju predmeta, stara se o njihovom dostavljanju u rad i daje obaveštenja o njihovom kretanju; zavodi, ekspeduje i arhivira predmete; obavlja poslove organizacije putovanja i sastanaka zaposlenih; stara se o ažurnom vođenju evidencija o korišćenju službenih vozila i njihovom urednom održavanju; vodi evidenciju o izdatim putnim nalozima; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti iz polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, pri zapošljavanju u državni organ kandidatima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i izbor kandidata vrši se na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:

  1. Organizacija i rad državnih organa RS – proverava se putem testa, testiranje se obavlja na računaru ili u papirnoj formi;
  2. Digitalna pismenost – proverava se rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru;
  3. Poslovna komunikacija – proverava se pisanom simulacijom.

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije Digitalna pismenost (posedovanje znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju ove kompetencije i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije na nivou koji je neophodan za obavljanje poslova na radnom mestu.

Informacije o materijalu za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

 
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i to:

  1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitičkih poslova (Prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proverava se usmenom simulacijom.
  2. Propisi iz nadležnosti i organizacije organa : Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 i 47/18); Zakon o upravnoj inspekciji („Službeni glasnik RS”, broj 87/11) – proverava se usmenom simulacijom.
  3. Relevantni propisi iz delokruga radnog mesta: Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/20 i 32/21); Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS“, br. 10/93, 14/93, 67/16 i 3/17); Uredba o načinu korišćenja službenih vozila („Službeni glasnik RS“, br. 49/14 i 15/15) – proverava se usmenom simulacijom.

Informacije o materijalu za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs.

 

Provera ponašajnih kompetencija:

Ponašajne kompetencije (Upravljanje informacijama; Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; Orijentacija ka učenju i promenama; Izgradnja profesionalnih odnosa; Savesnost, posvećenost i integritet; Upravljanje ljudskim resursima; Strateško upravljanje) – proverava se putem psihometrijskih testova, intervjua baziranom na kompetencijama i uzoraka ponašanja.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proverava se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

 

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs šalju se poštom ili se podnose neposredno na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Birčaninova 6, 11000 Beograd sa naznakom „Za javni konkurs” ili elektronskim putem na adresu: vesna.bogicevic@mduls.gov.rs.

 

Napomena: Ako se prijava podnosi elektronskim putem, na mestu koje je predviđeno za potpis unosi se ime i prezime kandidata, a kandidat prijavu potpisuje pre početka prve faze izbornog postupka.

 

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Vesna Bogićević, telefon: 011 311 3459 od 9,00 do 12,00 časova radnim danom.

 

VI Opšti uslovi za zaposlenje: Državljanstvo Republike Srbije; da je kandidat punoletan; da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 

VII Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova broj 6, Beograd.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

 

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu), original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.Napomena: 
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RSˮ, br. 18/16 i 95/18) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu/uverenje o položenom ispitu za inspektora.

Potrebno je da kandidat u delu Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

 

X Rok za podnošenje dokaza: 

Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave dokaz o ispunjenosti uslova za zaposlenje.

Dokazi se dostavljaju na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Birčaninova 6, 11000 Beograd.

Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

XI Vrsta radnog odnosa:  Radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

 

XII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: 
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 7. februara 2022. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, Palata Srbija Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo).

Intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – Upravnog inspektorata, 11000 Beograd, Dečanska 8, 5. sprat.

Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na brojeve telefona ili adrese koje su naveli u obrascima prijave.

Napomene:

Kao državni službenik na izvršilačko radno mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku.

Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor – glavni upravni inspektor Upravnog inspektorata.

Ovaj konkurs je objavljen na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na oglasnoj tabli, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Preuzmite:

Obrazac prijave – evidencioni i opšti poslovi

Zakon o upravnoj inspekciji

Zakon o državnoj upravi

Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Uredba o načinu korišćenja službenih vozila

Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak povodom javnog konkursa Upravnog inspektorata

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor povodom javnog konkursa Upravnog inspektorata