Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18),  člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 – prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-12629/2018 od 25. decembra 2018. godine, oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG  MESTA

U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

II Radno mesto koje se popunjava:

  1. Radno mesto za praćenje primene propisa, Odsek za pripremu i praćenje sprovođenja propisa i opštih akata, Sektor za razvoj dobre uprave, zvanje samostalni savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Prati, analizira i proučava strateška dokumenta, zakone, druge propise i uporedno-pravna rešenja od značaja za pripremu nacrta zakona i predloga drugih propisa iz delokruga Odseka i učestvuje u pripremi nacrta zakona i predloga propisa i opštih akata iz delokruga Odseka i prati njihovu primenu; učestvuje u pripremi mišljenja na nacrte strateških dokumenata, zakona i predloge drugih propisa ovlašćenih predlagača; priprema mišljenja o primeni odredaba zakona, propisa i drugih opštih akata iz delokruga Odseka; pruža podršku radu Koordinacionog tela za usklađivanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku kao i  radu Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor; prati sprovođenje Zakona o inspekcijskom nadzoru; učestvuje u pripremi međunarodnih ugovora, strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji i projekata iz delokruga Odseka; izrađuje izveštaje, analize i informacije iz delokruga Odseka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Poznavanje Zakona o državnoj upravi, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o elektronskoj upravi – usmeno; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacione sposobnosti – posredno, putem standardizovanih testova, poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju engleskog jezika (overena fotokopija indeksa); veština komunikacije – usmeno.

III Mesto rada: Mesto rada je Beograd.

IV Adresa na koju se podnose prijave: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 11000 Beograd, Birčaninova broj 6, sa naznakom „Za javni konkurs“. 

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Tatjana Jovanović, tel: 011/2646-939.

VI Uslovi za rad na radnom mestu: Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII  Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

  • potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
  • izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje;
  • original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
  • original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
  • overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
  • original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);
  • original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);
  • original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju engleskog jezika

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojime se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3). Navedene dokaze kandidat može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti – da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Službe za upravljanje kadrovima .

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa: Radni odnos zasniva se na neodređeno vreme. 

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, biće proverena u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2 i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u Beogradu,  počev od 11. marta 2019. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni telefonskim putem  na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENE:

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave: www.mduls.gov.rs, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.