Javni poziv za angažovanje lica po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova u Upravnom inspektoratu

JAVNI POZIV

Predmet javnog poziva

U skladu sa Direktivom o angažovanju lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova broj 112-01-810/2021-02 od 21. aprila 2021. godine, Upravni inspektorat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave objavljuje javni poziv za angažovanje lica po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, za poslove navedene u referentnoj listi poslova, koja je sastavni deo ovog javnog poziva.

Tokom 2022. godine Upravni inspektorat u skladu sa organizacijom rada i peridičnim potrebama ažurira referentnu listu poslova i vodi/ažurira referentnu listu lica koja ispunjavaju uslove za angažovanje.

Javni poziv otvoren je tokom kalendarske 2022. godine.

Period angažovanja

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima se može zaključiti na period do 120 radnih dana u toku kalendarske godine sa nezaposlenim licem, zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena ili sa korisnikom starosne penzije u skladu sa odredbom člana 197. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18 – Autentično tumačenje).

Uslovi angažovanja

Kandidat treba da poseduje stručnu spremu, veštine i znanja koja su navedena za posao za koji se prijavljuje, a koji se nalazi u referentnoj listi poslova.

Naknada

Visina mesečne naknade za obavljanje poslova navedenih u referentnoj listi zavisi od vrste, obima i složenosti poslova koji se obavljaju i kreće se u rasponu plata propisanih za državne službenike i nameštenike.

Sadržaj prijave

Zainteresovana lica popunjavaju Prijavu po javnom pozivu, koja čini sastavni deo ovog javnog poziva, i uz nju dostavljaju svoju radnu biografiju koja pored ličnih podataka treba da sadrži podatke o obrazovanju, stručnom usavršavanju, posebnim oblastima znanja i veština koje lice poseduje.

Način podnošenja prijava

Prijave se podnose putem elektronske pošte na e-adresu upravni.inspektorat@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne i lokalne samouprave, ul. Birčaninova br 6, Beograd sa naznakom „Za javni poziv – Upravni inspektorat“, počev od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, tokom 2022. godine.

Izbor kandidata

Kandidati koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova za koje su podneli  prijave, mogu biti pozvani na usmeni razgovor od dana podnošenja prijave tokom 2022. godine, u skladu sa periodičnim potrebama Upravnog inspektorata. O datumu i vremenu održavanja razgovora kandidati će biti obavešteni na brojeve telefona ili adrese koje su naveli u obrascu prijave.

Usmeni razgovori sa kandidatima obavljaće se u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat,  ul. Dečanska 8, Beograd.

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, u obavezi su da dostave dokaz o stečenom obrazovanju.

Preuzmite:

Referentna lista poslova 

Prijava po javnom pozivu