Partnerstvo za otvorenu upravu: kreirana platforma za elektronsko učešće u izradi i praćenju akcionih planova

Nastojeći da unapredi učešće Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave kreiralo je posebnu sekciju na Portalu „eKonsultacije namenjenu aktivnostima koje se preduzimaju u okviru učešća u ovoj inicijativi.

Ova sekcija, dostupna na adresi https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1, izrađena je u cilju daljeg unapređenja izrade i praćenja sprovođenja nacionalnih akcionih planova koji se donose u sklopu učešća u Partnerstvu za otvorenu upravu, tako što omogućava učešće zainteresovane javnosti u navedenim procesima elektronskim putem.

Na ovaj način, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastoji da ponudi jedinstvenu platformu za dijalog o prioritetima i implementaciji vrednosti i principa „otvorene uprave“ i učini efikasnijom i transparentnijom pripremu i sprovođenje nacionalnih akcionih planova. Istovremeno, time se doprinosi smanjenju resursa i opterećenja učesnika u ovim procesima koje, po pravilu, iziskuju uobičajne metode konsultacija u vidu održavanja okruglih stolova i drugih oblika konsultativnih sastanaka.

Kreiranim softverskim rešenjem, zainteresovanoj javnosti su na jednom mestu postale dostupne sve relevantne informacije o ovoj inicijativi i dosadašnjem učešću Republike Srbije, ali i mogućnost da potpuno elektronskim putem učestvuje u kreiranju i praćenju obaveza sadržanih u akcionim planovima.

Portal „eKonsultacije”, dostupan na adresi https://ekonsultacije.gov.rs/, počeo je sa radom u decembru 2021. godine, sa ciljem da se zainteresovanoj javnosti omogući, na jedinstven i ravnopravan način, elektronskim (online) putem, učešće u procesu pripreme i usvajanja dokumenata javnih politika i propisa.

Izrada i korišćenje ovog portala planirani su i realizovani u skladu sa obavezom broj 3. (Unapređenje mogućnosti i jačanje kapaciteta građana za elektronsko učešće u konsultacijama i javnim raspravama – portal eKonsultacije) iz važećeg Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020-2022. godine.