PROGRAM ZA REFORMU SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE

Vlada Republike Srbije je na sednici 9. jula 2021. godine usvojila Program za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine.
 
Po prvi put u istoriji reforme lokalne samouprave u Srbiji, izrađen je dokument javne politike kojim se planira strateški razvoj oblasti reforme sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji za petogodišnji period, sa akcionim planom za prve tri godine sprovođenja.
 
Vizija Programa jeste moderna, profesionalna, efikasna i odgovorna lokalna samouprava.
 
Planirane aktivnosti, ciljevi i mere utvrđeni su na osnovu prethodno sagledanih potreba i njihovo sprovođenje treba da omogući i doprinese poboljšanju pravnog i organizacionog okvira, profesionalizaciji, efikasnosti i modernizacije svih aspekata funkcionisanja lokalne samouprave, transparentnosti i participativnosti, kako građana u upravljanju javnim poslovima, tako i lokalnih vlasti u definisanju javnih politika i propisa, kapaciteta institucija i službenika, kao i boljem pružanju usluga građanima i privredi na lokalnom nivou vlasti.