Rezultati Javnog poziva OCD za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga strategije reforme javne uprave nakon 2021. godine

Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije obaveštava podnosioce prijava i ostalu zainteresovanu javnost o rezultatima Javnog poziva organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period nakon 2021. godine.

Na osnovu izvršenog vrednovanja pristiglih prijava na Javni poziv Komisija je utvrdila Listu podnetih prijava i Listu izabranih organizacija civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period nakon 2021. godine.

Podnosioci prijava mogu ostvariti uvid u podnete prijave i ostalu dokumentaciju, uključujući i podnošenje zahteva za dostavljanje navedene dokumentacije elektronskim putem, u roku od tri dana od dana objavljivanja ovih rezultata, dok se prigovor može izjaviti v.d. direktoru Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom u roku od osam dana od dana njihovog objavljivanja.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete se obratiti Rodić Danilu iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, telefonom na 011/311-38-59 ili elektronski na adresu danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs .

U nastavku možete preuzmite: U nastavku možete preuzmite: