Podrška reformi javne uprave u Srbiji

NAZIV PROJEKTA: Podrška reformi javne uprave u Srbiji

DONATOR: Nemačka vlada preko GIZ-a

VREDNOST: 5 miliona evra

KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo za evropske integracije

PARTNERI: Služba za upravljanje kadrovima, Republički sekretarijat za javne politike, Generalni sekretarijat Vlade, SKGO, Uži pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

CILJ PROJEKTA: Podrška sprovođenju Zakona o opštem upravnom postupku, Izrada Indeksa dobre uprave na lokalnom nivou u okviru e-sistema za procenu rada LS koji ima SKGO preko koga će se meriti delovanje LS u oblastima kao što su: efikasnost rada uprave, antikorupcija, participacija javnosti u radu, odgovornost, vladavina prava, antidiskriminacija i dr; podrška za procenu uticaja 3 zakona, podrška za unapređe upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi, kroz pripremu i sprovođenje okvira kompetencija i primenu instrumenata za upravljanje ljudskim resursima; podrška koja ima za cilj unapređenje kapaciteta javne uprave radi uspešnog sprovođenja procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

PERIOD REALIZACIJE: jun 2016. – decembar 2019.