Održan okrugli sto o Nacrtu zakona o komunalnoj miliciji

Najznačajnija novina koju donosi Nacrt zakona o komunalnoj miliciji je mogućnost da se ove službe organizuju i u opštinama. “U dosadašnjem funkcionisanju opština uočene su znatne teškoće u održavanju komunalnog reda i obezbeđenju efikasnog izvršavanja zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne delatnosti koje su u nadležnosti opštine. Organizovanje ovakve službe i njeno funkcionisanje u opštinama doprineće kako sprečavanju prekršaja komunalnog reda, tako i preventivno delovati na sprečavanje tih prekršaja. Na ovaj način opštinama se omogućuje da, u saradnji sa policijom i drugim subjektima, preuzmu i realizuju sopstveni deo odgovornosti za komunalni i drugi red u opštini, a time i za bezbedan i miran život svojih stanovnika,” rekao je državni sekretar Ivan Bošnjak na okruglom stolu koji su u okviru javne rasprave organizovali Ministarstvo i Stalna konferencija gradova i opština.

Bošnjak je rekao da je pored ove novine omogućeno i da opštine zajedno formiraju ovu službu, kao i da je poseban akcenat stavljen na stručno osposobljavanje komunalnih milicajaca i regulisanje odnosa sa drugim državnim organima.

Takođe, ovaj nacrt je usaglašen u pogledu naziva ove službe sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o policiji. Naime stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji utvrđeno je da pravo na upotrebu naziva „Policija“, ima isključivo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane, pa je postojala obaveza da se ustanovljeni organizacioni oblici koji u svom nazivu imaju reč „policija“, usklade sa ovim zakonom u roku od tri godine, od dana njegovog stupanja na snagu. Zato je predlog da se komunalna policija zove komunalna milicija, što je u saglasnosti sa njihovim ovlašćenjima.

Državni sekretar Bošnjak  rekao je da smo u prilici da posle deset godina primene starog zakona koji uređuje ovu oblast razgovaramo o novom koji će dodatno urediti rad ove službe. „Očekujem da se stručna i zainteresovana javnost upozna sa Nacrtom zakona o komunalnoj miliciji i svojim predlozima doprinese utvrđivanju još boljeg zakonskog rešenja, koje će biti temelj za efikasniji i bolji rad ove službe u jedinicama lokalne samoupraave u interesu građana i privrede“.