Održana centralna javna rasprava o imeni Zakona o državnoj upravi

U Beogradu je u sredu, 21. decembra 2016. godine, održana centralna javna rasprava povodom Nacrta zakona o izmeni Zakona o državnoj upravi, kao i prezentacija Polaznih osnova za unapređenje transparentnosti i učešća javnosti u procesu kreiranja javnih politika i zakonodavnom procesu. Brojne učesnike rasprave su pozdravili državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Miloš Popović, drugi sekretar Ambasade Velike Britanije Džeremi Lang, u ime programa Podrške reformama u Srbiji, kao i Žarko Stepanović, v.d. direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave, Dražen Maravić, predstavio je predloženu izmenu Zakona o državnoj upravi, čiji je cilj unapređenje uslova za učešće zainteresovane javnosti u procesu pripeme nacrta zakona, drugih akata i dokumenata javnih politika. Predložene novine, pored ostalog, obuhvataju objavljivanje dokumenta Polaznih osnova na samom početku procesa pripreme nacrta zakona, koji treba da pruži osnovne informacije o problemu koji se rešava, kao i ciljevima i očekivanim efektima predstojećih izmena propisa. Nacrt izmene zakona sadrži i proširivanje uslova za blagovremeni uvid javnosti u sadržinu nacrta zakona i davanje mogućnosti za unapređenja participativnosti, posebno organizacija civilnog društva.

Ovom prilikom je predstavljen i dokument Polazne osnove, na osnovu kojeg je definisan nacrt zakona, a koji pored analize postojećeg stanja, sadrži konkretne mere i preporuke za unapređenje participacije građana prilikom pripreme propisa, među kojima su blagovremeno informisanje javnosti o planiranim merama, unapređenje konsultativnog procesa, obaveznost izrade i objavljivanja polaznih osnova, povećanje kvaliteta vođenja javnih rasprava, kao i proširivanje obuhvata dokumenata u čijoj pripremi je obavezno sprovesti javne rasprave.

 

Tokom rasprave, kojoj je prisustvovalo više od 60 učesnika, pretežno predstavnika zainteresovanih organizacija civilnog društva, razmotrena su predložena zakonska rešenja, a naročitu pažnju je izazvala novina koja se odnosi na uvođenje novog instrumenta zakonodavne politike u radu organa državne uprave, dokumenta polaznih osnova. Pored toga, konstatovana je potreba unapređenja predloženog nacrta u pravcu proširenja uslova za učešće javnosti u tzv. radnoj fazi izrade nacrta, odnosno u fazi razmatranja i konceptualizacije konkretnih regulatornih rešenja, putem širih konsultacija nadležnog državnog organa sa predstavnicima relevantnih organizacija, kao i stručne javnosti. Pitanje tzv. dvosmerne komunikacije, odnosno obezbedjenja adekvatne povratne informacije o ishodu pojedinih primedbi i sugestija koje predstavnici civilnog društva daju u procesu javnih konsultacija povodom izmena zakona, takodje je jedno od ključnih pitanja koja su istaknuti na raspravi.

Aktivnost izrade Polaznih osnova, kao i rad na predloženim zakonskim izmenama i organizaciji javne rasprave, Ministarstvo je realizovalo u saradnji sa ekspertima programa Podrške reformama u Srbiji, koji finansijski podržava Fond za dobru upravu Vlade Velike Britanije (eng. Good Governance Fund – GGF).