STEVIĆ: KONSULTACIJE S JAVNOŠĆU I PRE IZRADE NACRTA ZAKONA

Pravilnikom sa smernicama za učešće javnosti u izradi nacrta zakona i drugih propisa, koji je stupio na snagu, predviđene su obavezne konsultacije sa javnošću i pre izrade nacrta zakona.

Obaveza obavljanja konsultacija predstavlja novinu koju je doneo izmenjen Zakon o državnoj upravi i koja se odnosi na stvaranje uslova da se javnost uključi tokom radne faze pripreme nacrta propisa.

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević rekao je da je cilj reforme uprave da građanin bude na prvom mestu, a da bi se to postiglo građani moraju više da se pitaju o odlukama koje se njih tiču.

„Zato je važno da odluke koje donosimo damo na mišljenje svima. Pravilnik ima za cilj obezbeđivanje transparetnosti i kvaliteta zakona koji se donose i omogućavanje javnosti da se pita u fazi izrade nacrta zakona, dakle i pre javne rasprave“, naveo je Stević.

Nadležni organ državne uprave je sada, kako kaže, u obavezi da objavu o početku izrade nacrta zakona i osnovne informacije o planiranim rešenjima koja će biti predložena, postavi na svoju internet stranicu i veb aplikaciju eKonsultacije koja se nalazi na Portalu e-Uprave.

Objava bi trebalo da sadrži sve informacije u vezi sa nacrtima zakona povodom kojih se vode konsultacije, kao što su podaci o vremenu i načinu sprovođenja drugih metoda konsultacija koje se organizuju, kontakt podaci lica koje je određeno za koordinatora konsultacija i izveštaji o rezultatima konsultativnog procesa.

Prema rečima Stevića, Pravilnikom su propisani i drugi načini sprovođenja konsultacija.

To su okrugli stolovi koji podrazumevaju uključivanje stručne javnosti, kako bi se zauzeo stav u pogledu ključnih pitanja vezanih za nacrt zakona, zatim fokus grupe formirane od ispitanika koji pripadaju istoj interesnoj ili ciljnoj grupi, kako bi se podstakli da kroz razgovor iznesu svoje stavove o problemima i mogućim merama za njihovo rešavanje.

Predviđeni su i polustrukturirani intervjui koji će omogućiti individualan pristup ispitanicima i razgovor o poverljivim i osetljivim temama, bitnim za prikupljanje podataka i iznošenje stavova koji se nerado iznose u javnosti, a takođe i paneli koji podrazumevaju obrazovanje grupa subjekata sa kojima se periodično obavljaju konsultacije korišćenjem upitnika.

Jedna od načina je i prikupljanje pisanih komentara, kao i učešće predstavnika zainteresovane javnosti u radnim grupama za pripremu nacrta zakona.

Donošenjem ovog Pravilnika normativno zaokruženo opredeljenje naše države za aktivno učešće građana i zainteresovane javnosti u procesu donošenja odluka definisanjem opštih principa i smernica.