Javna nabavka broj JNMV/4-2019 – Usluge servisiranja službenih vozila

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-44/2019-02 od 1. marta 2019. godine,

NARUČILAC

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

11000 Beograd, Birčaninova 6

objavljuje 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Redni broj javne nabavke JNMV/4-2019

 

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd,  www.mduls.gov.rs

Vrsta naručioca: Organ državne uprave

Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti.

Vrsta predmeta nabavke su usluge.

Predmet javne nabavke: Usluge servisiranja službenih vozila.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 50112000-3 – Usluge popravke i održavanja automobila.

Javna nabavka je oblikovana u četiri partije:

PARTIJA 1-Servisiranje i održavanje vozila marke Škoda sa ugradnjom originalnih rezervnih delova od strane proizvođača vozila, Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke 50110000 – 9 Usluge popravki i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme, procenjena vrednost 1.525.000,00 dinara bez pdv-a;

PARTIJA   2 – Servisiranje  i održavanje vozila  marke Renault sa ugradnjom originalnih rezervnih delova na vozilu, Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke 50110000 – 9 Usluge popravki i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme, procenjena vrednost 900.000,00 dinara bez pdv-a ;

PARTIJA 3-Servisiranje i održavanje vozila marke Seat sa ugradnjom originalnih rezervnih delova od strane proizvođača vozila, Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke     50110000 – 9 Usluge popravki i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme, procenjena vrednost 175.000,00 dinara bez pdv-a;

PARTIJA 4 -Servisiranje i održavanje vozila marke Zastava 101 sa ugradnjom originalnih rezervnih delova na vozilu, Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke 50110000 – 9 Usluge popravki i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme procenjena vrednost 150.000,00 dinara bez pdv-a.

Svaka partija će biti predmet posebnog ugovaranja.

Kriterijum za dodelu ugovora: Ekonomski najpovoljnija ponuda.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursna dokumentacija se preuzima sa Portala javnih nabavki na sajtu www.ujn.gov.rs a ista se istovremeno objavljuje i na internet stranici Naručioca, odnosno internet adresi www.mduls.gov.rs

Podaci o nadležnim organima gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl: Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi (Ministarstvo finansija, Republika Srbija), Save Maškovića 3-5, Beograd, Internet adresa: www.poreskauprava.gov.rs. Posredstvom državnog organa Poreske uprave, mogu se dobiti ispravne informacije o adresama i kontakt telefonu organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave o poreskim obavezama koje administriraju ovi organi;

Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine, Ruže Jovanović 27a, Beograd, Internet adresa: www.sepa.gov.rs., i u Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd, Internet adresa: www. ekologija.gov.rs

Način podnošenja ponude i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom. Ponudu sa priloženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti, poštom ili lično predajom, na adresu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku br. JNMV/4-2019Usluge servisiranja službenih vozila, po partijama  NE OTVARATI”. Na poleđini koverte naznačiti naziv i adresu ponuđača, telefon i osobu za kontakt. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi kao i ime i broj telefona jednog lica za kontakt.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 12. marta 2019. godine do 11:30 časova.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. dana 12. marta 2019. godine, u 12:00 časova u prostorijama  Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6. Postupak otvaranja ponuda sprovodi Komisija obrazovana rešenjem Naručioca.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda je javno, a u postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji Komisiji za javnu nabavku Naručioca predaju ovlašćenje u pisanoj formi za učešće u postupku otvaranja ponuda (ovlašćenja moraju imati broj, datum i biti overena), u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku (potpisivanje zapisnika, isticanje prigovora i dr).

Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Lica za kontakt: Nataša Lukić i Ivana Ćirić, e-mail adresa: natasa.lukic@mduls.gov.rs; ivana.ciric@mduls.gov.rs.Skip to content