Budžet ministarstva

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o budžetu za 2024. godinu raspolagalo je budžetom od 1.762.091.000 dinara na svim izvorima finansiranja.

U toku 2020. godine Državna revizorska institucija je sprovela reviziju finansijskih izveštaja za 2019. godinu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Po mišljenju Državne revizorske institucije (Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Ministarstva državne uprave i lokalne samuprave za 2019.Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljanja po reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu) finansijski izveštaji Ministarstva pripremljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu, Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova i Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem.

Građanski vodič kroz budžet

Finansijski plan za 2024. godinu

Finansijski plan za 2023. godinu

Finansijski plan za 2022. godinu

Finansijski plan za 2021. godinu

Finansijski plan za 2021. godinu

 Odluka o usvajanju Finansisjkog plana za 2021. godinu

Prva izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju prve izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu 

Druga izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju druge izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Treća izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju treće izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Četvrta izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju četvrte izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Peta izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju pete izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Šesta izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju šeste izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Sedma izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju sedme izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Osma izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju osme  izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Deveta izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju devete izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Deseta izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju desete izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Jedanaesta izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju jedanaeste izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Odluka o usvajanju dopune jedanaeste izmene finansijskog plana za 2021. godinu 

Finansijski plan za 2020. godinu

Srednjoročni plan

Skip to content