Budžet ministarstva

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o budžetu za 2023. godinu raspolagalo je budžetom od 2.243.008.000 dinara na svim izvorima finansiranja, dok su Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu Ministarstvu opredeljena sredstva u iznosu od 2.604.852.000 dinara na svim izvorima finansiranja.

U toku 2020. godine Državna revizorska institucija je sprovela reviziju finansijskih izveštaja za 2019. godinu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Po mišljenju Državne revizorske institucije (Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Ministarstva državne uprave i lokalne samuprave za 2019.Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljanja po reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu) finansijski izveštaji Ministarstva pripremljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu, Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova i Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem.

Građanski vodič kroz budžet

Finansijski plan za 2023. godinu

Finansijski plan za 2022. godinu

Finansijski plan za 2021. godinu

Finansijski plan za 2021. godinu

 Odluka o usvajanju Finansisjkog plana za 2021. godinu

Prva izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju prve izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu 

Druga izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju druge izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Treća izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju treće izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Četvrta izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju četvrte izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Peta izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju pete izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Šesta izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju šeste izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Sedma izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju sedme izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Osma izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju osme  izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Deveta izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju devete izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Deseta izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju desete izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Jedanaesta izmena finansijskog plana za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju jedanaeste izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Odluka o usvajanju dopune jedanaeste izmene finansijskog plana za 2021. godinu 

Finansijski plan za 2020. godinu

Srednjoročni plan

Skip to content