DONET PRAVILNIK O SMERNICAMA DOBRE PRAKSE ZA OSTVARIVANJE UČEŠĆA JAVNOSTI U PRIPREMI NACRTA ZAKONA I DRUGIH PROPISA I AKATA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić doneo je Pravilnik o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata.

Obaveza sprovođenja konsultacija predstavlja novinu koju je doneo izmenjen Zakon o državnoj upravi i koja se odnosi na stvaranje uslova da se javnost uključi tokom tzv. radne faze pripreme nacrta propisa i podrazumeva obavezu sprovođenja konsultacija sa svim relevantnim subjektima – drugim državnim organima, organizacijama civilnog društva, stručnom javnošću, kao i sa drugim zainteresovane strane.

Na ovaj način se obezbeđuje otvorenost i delotvorno učešće javnosti u tom procesu kako bi se pribavile i razmotrile određene informacije, stavovi, primedbe i predlozi  od različitih subjekata koje se odnose na nacrt zakona povodom čije pripreme se vode konsultacije.

Pravilnik detaljnije uređuje uslove za uspešnije učešće zainteresovane javnosti u procesu donošenja propisa čime se obezbeđuje transparentnost, ali i unapređenje kvaliteta zakonodavnog procesa. On sadrži smernice dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata, odnosno načina ostvarivanja konsultacija koji je adekvatan u odnosu na materiju akta.

Nadležni organ državne uprave je sada u obavezi da objavu o početku izrade nacrta zakona i osnovne informacije o planiranim rešenjima koja će biti predložena postavi na svoju internet stranicu i veb aplikaciju eKonsultacije koja se nalazi na Portalu e-Uprave.

Objava bi trebalo da sadrži sve informacije vezane za nacrte zakona povodom kojih se vode konsultacije, kao što su podaci o vremenu i načinu sprovođenja drugih metoda konsultacija koje se organizuju, kontakt podaci lica koje je određeno za koordinatora konsultacija i izveštaji o rezultatima konsultativnog procesa. Putem aplikacije  eKonsultacije biće omogućeno nadležnim organima državne uprave sprovođenje i određenih anketa u vezi sa nacrtima zakona povodom kojih se sprovode konsultacije.

Osim navedenog, kao drugi načini sprovođenja konsultacija predviđeni su: okrugli stolovi (podrazumeva uključivanje stručne javnosti, kako bi se zauzeo stav u pogledu ključnih pitanja vezanih za nacrt zakona koji se priprema), fokus grupe (formiraju se od ispitanika koji pripadaju istoj interesnoj, odnosno ciljnoj grupi, kako bi se podstakli da kroz razgovor iznesu svoje stavove o problemima i mogućim merama za njihovo rešavanje), polustrukturirani intervju (omogućava individualan pristup ispitanicima i razgovor o poverljivim i osetljivim temama, bitnim za prikupljanje podataka i iznošenje stavova koji se nerado iznose u javnosti), panel (podrazumeva obrazovanje grupa subjekata sa kojima se periodično obavljaju konsultacije korišćenjem upitnika), prikupljanje pisanih komentara upućivanjem poziva određenom krugu lica (podrazumeva, objavljivanje, nacrta zakona i/ili pripadajućeg materijala kako bi se u utvrđenim rokovima prikupili pismeni komentari zainteresovanih učesnika) i učešće predstavnika zainteresovane javnosti u radu radnih grupa za pripremu nacrta zakona.

Donošenjem ovog Pravilnika normativno je zaokruženo opredeljenje naše države za aktivno učešće građana i zainteresovane javnosti u procesu donošenja odluka i to definisanjem opštih principa i smernica, čemu je prethodilo donošenje Zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi kojim su stvoreni uslovi za uspešnije učešće zainteresovane javnosti u procesu donošenja odluka i kreiranju propisa, kao i donošenjem Zakona o  izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je uvedena obaveza gradovima i opštinama da konsultuju građane o investicionom delu budžeta, čime se unapređuje učešće građana u donošenju politikaSkip to content