Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2022. godinu

Upravna inspekcija u 2022. godini sprovodiće inspekcijske nadzore u skladu sa godišnjim programom rada. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2022. godinu predložio je glavni upravni inspektor, a usvojila ga Vlada 27. oktobra 2021. godine.

Upravni inspektorat, preko upravnih inspektora u 2022. godini, obavljaće sledeće poslove:

1) Inspekcijski nadzor nad primenom propisa kojima se uređuje Jedinstveni birački spisak, u okviru kojeg će se naročito nadzirati ažuriranje delova jedinstvenog biračkog spiska za područja jedinica lokalne samouprave od strane opštinskih odnosno gradskih uprava koji taj posao obavljaju kao povereni posao državne uprave i dr;

2) Inspekcijski nadzor nad primenom propisa kojima se uređuje Poseban birački spisak, u okviru kojeg će se naročito nadzirati ažuriranje delova posebnog biračkog spiska za područja jedinica lokalne samouprave od strane opštinskih odnosno gradskih uprava koji taj posao obavljaju kao povereni posao državne uprave i dr;

3) Inspekcijski nadzor nad primenom propisa kojima se uređuju prava i dužnosti službenika i nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, u okviru kojeg će se naročito nadzirati usklađenost unutrašnje organizacije sa zakonom, drugim propisom i opštim aktom, zakonitost zasnivanja radnog odnosa, zakonitost raspoređivanja zaposlenih, stručna sprema, državni stručni ispit, posebni ispiti, zvanja službenika i dr;

4)  Inspekcijski nadzor nad primenom propisa kojima se uređuju matične knjige u okviru kojeg će se naročito nadzirati odluke o matičnim područjima, ispunjenost uslova matičara i zamenika matičara (stručna sprema, stručni ispit matičara, ovlašćenja za rad), organizacija i smeštaj (čuvanje matičnih knjiga i spisa), vođenje matičnih knjiga, upisivanje podataka u matične knjige, upisivanje ličnog imena  pripadnika nacionalne manjine, evidencije, registri i spisi matičnih knjiga, rešavanje u prvostepenom upravnom postupku upravnih predmeta koji se odnose na naknadni upis činjenice rođenja, smrti i promenu ličnog imena i dr;

5) Inspekcijski nadzor nad primenom propisa o udruženjima u okviru kojeg će se naročito nadzirati osnivanje, naziv, sedište, upis u registar, evidencija članova, skupština, aktivnosti, korišćenje imovine, javnost rada  udruženja i dr.

Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2022. godinu realizovaće se po nalogu direktora – glavnog upravnog inspektora.Skip to content