GODIŠNJI PROGRAM RADA UPRAVNE INSPEKCIJE ZA 2021. GODINU

Upravna inspekcija sprovodi inspekcijski nadzor u skladu sa godišnjim programom rada. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2021. godinu predložio je glavni upravni inspektor, a usvojila ga Vlada 12. novembra 2020. godine.

Upravni inspektorat, kao organ uprave u sastavu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, preko upravnih inspektora u 2021. godini obavljaće sledeće poslove:

1) Inspekcijski nadzor nad primenom propisa kojima se uređuje Jedinstveni birački spisak, u okviru kojeg će se naročito nadzirati ažuriranje delova jedinstvenog biračkog spiska za područja jedinica lokalne samouprave od strane opštinskih odnosno gradskih uprava koje taj posao obavljaju kao povereni posao državne uprave i dr;

2) Inspekcijski nadzor nad primenom propisa kojima se uređuje Poseban birački spisak, u okviru kojeg će se naročito nadzirati ažuriranje delova posebnog biračkog spiska za područja jedinica lokalne samouprave od strane opštinskih odnosno gradskih uprava koje taj posao obavljaju kao povereni posao državne uprave i dr;

3) Inspekcijski nadzor nad primenom propisa kojima se uređuje opšti upravni postupak u okviru kojeg će se naročito nadzirati ovlašćeno službeno lice preko koga organ postupa u upravnoj stvari, preduzimanje radnji i rešavanje u upravnim stvarima u propisanim rokovima, efikasnost ostvarivanja i zaštite prava i pravnih interesa građana i drugih stranaka, pravilnost primene procesnih odredaba u postupku do donošenja rešenja i u postupku povodom žalbe, formalnu ispravnost akata u upravnom postupku, pružanje pravne pomoći strankama u upravnom postupku, dužnost organa da pribavi podatke po službenoj dužnosti, blagovremenost dostavljanja podataka kojima organ raspolaže i dr;

4) Inspekcijski nadzor nad primenom propisa oslobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, u okviru kojeg će se naročito nadzirati izrada, objavljivanje i ažurnost informatora o radu, ovlašćena lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, postupanje po zahtevima, podnošenje godišnjeg izveštaja Povereniku i dr;

5) Inspekcijski nadzor nad primenom propisa o državnim službenicima, u okviru kojeg će se naročito nadzirati usklađenost pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa zakonom i drugim propisom, usklađenost popunjavanja radnih mesta sa pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta i kadrovskim planom, poštovanje obaveze sprovođenja javnih konkursa, zakonitost sprovođenja internog i javnog konkursa, zakonitost raspoređivanja, premeštaja, preuzimanja i napredovanja državnih službenika i dr;

6) Inspekcijski nadzor nad primenom propisa o udruženjima, u okviru kojeg će se naročito nadzirati osnivanje, naziv, sedište, upis u registar, evidencija članova, skupština, aktivnosti, korišćenje imovine, javnost rada udruženja i dr;

 

Godišnji program rada upravne inspekcije Upravnog inspektorata za 2021. godinu realizovaće se po nalogu direktora — glavnog upravnog inspektora.Skip to content