Instrukcija o načinu na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku

Ministar državne uprave i lokalne samouprave doneo je 8. avgusta 2019. godine Pravilnik o načinu na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postuku.

Instrukcija za primenu Pravilnika  ima za cilj da se usmeri  način postupanja ovlašćenih službenih lica u državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama autonomne pokrajine, organima i organizacijama jedinica lokalne samouprave, ustanovama, javnim preduzećima, posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnim i fizičkim licima kojima su poverena javna kada vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara i evidencija u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku.

Instrukcija se odnosi na period dok nadležni organ, odnosno Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu ne uspostavi modul na Portalu eUprava koji omogućava odabir Načina korišćenja podataka u postupku i podnošenje elektronskog zahteva za pristup podacima iz registra u elektronskom obliku.

PreuzmiteSkip to content