INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

 

   INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U

             MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

 

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

 

II Radna mesta koja se popunjavaju:

  1. Radno mesto za izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima, zvanje samostalni savetnik, Odsek za izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje, Sektor za stručno usavršavanje – 1 izvršilac.

Opis posla: Obavlja poslove nadzora nad radom Nacionalne akademije za javnu upravu; priprema zahteve za dostavljanje izveštaja i podataka o radu Nacionalne akademije za javnu upravu i s tim u vezi, sačinjava informacije o utvrđenom stanju izvršavanja nadležnosti i poslova Nacionalne akademije za javnu upravu; priprema instrukcije kojim se usmerava unapređenje stanja u oblasti stručnog usavršavanja, kao i analize stanja i informacije sa predlogom mera Vladi za otklanjanje nepravilnosti, odnosno unapređenje izvršavanja poslova Nacionalne akademije za javnu upravu; ostvaruje saradnju sa nadležnim organima državne uprave i drugim državnim organima radi praćenja stanja u oblasti, analizira stanje u oblasti i predlaže unapređenje propisa u oblasti stručnog usavršavanja; učestvuje u pripremi predloga, odnosno nacrta dokumenata javnih politika, praćenju primene zakona i podzakonskih propisa i pripremi nacrta zakona i predloga podzakonskih propisa u oblasti izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja u državnim organima; učestvuje u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja u državnim organima, kao i planiranju, pripremi i sprovođenju projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći u oblasti izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja u državnim organima; učestvuje u ostvarivanju saradnje sa visokoškolskim ustanovama u vezi sa studentskom stručnom praksom i organizovanjem i sprovođenjem studentske stručne prakse u Ministarstvu i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti iz polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 Mesto rada: Beograd, Birčaninova 6.

 

  1. 2. Radno mesto za izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave, zvanje samostalni savetnik, Odsek za izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje, Sektor za stručno usavršavanje – 1 izvršilac.

Opis posla: Obavlja stručne poslove za potrebe Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i s tim u vezi, sprovodi aktivnosti koje se odnose na pripremu nacrta sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave, predloga mišljenja o posebnim programima stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave, predloga smernica i preporuka Saveta jedinicama lokalne samouprave u vezi sa posebnim programima stručnog usavršavanja, predloga poslovnika o radu Saveta i druge poslove u skladu sa zakonom; sprovodi aktivnosti utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poverene poslove iz delokruga Ministarstva i sačinjava izveštaj o potrebama za stručnim usavršavanjem zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poverene poslove iz delokruga Ministarstva; priprema i razvija sektorske posebne programe obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poverene poslove iz delokruga Ministarstva i s tim u vezi, ostvaruje saradnju sa organima jedinica lokalne samouprave; sprovodi aktivnosti organizovanja i sprovođenja donetih sektorskih posebnih programa obuke matičara i drugih zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poverene poslove iz delokruga Ministarstva, obavlja poslove u vezi sa verifikacijom i vrednovanjem sprovedenih sektorskih posebnih programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poverene poslove iz delokruga Ministarstva i vodi evidencije o ovim programima obuke; pruža podršku u implementaciji standarda elektronske uprave, odnosno elektronskog postupanja i elektronske komunikacije u poslovima u oblasti izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave u delokrugu Ministarstva, kao i izgradnji i unapređenju informacionog sistema koji omogućava postupanje elektronskim putem u navedenim poslovima; učestvuje u pripremi predloga, odnosno nacrta dokumenata javnih politika, praćenju primene zakona i podzakonskih propisa i pripremi nacrta zakona i predloga podzakonskih propisa u oblasti izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave; učestvuje u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave, kao i planiranju, pripremi i sprovođenju projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći u oblasti izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti iz polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd, Birčaninova 6.

 

III Vrsta radnog odnosa: Radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

 

IV Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku :

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

Na internom konkursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

 

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 1

  1. Posebna funcionalna kompetencija za oblast rada normativnih poslova-priprema i izrada stručnih mišljenja i obrazloženja različitih pravnih akata (nacrta propisa, međunarodnih ugovora itd)– proveravaće se putem usmene simulacije.
  2. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – profesionalno okruženje i propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o državnoj upravi) – proveravaće se putem usmene simulacije.
  3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto-relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o državnim službenicima i podzakonski propisi doneti na osnovu ovog zakona koji bliže uređuju pitanja u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika, Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu) — proveravaće se putem usmene simulacije.

 

Za radno mesto pod rednim brojem 2

  1. Posebna funcionalna kompetencija za oblast rada normativnih poslova-priprema i izrada stručnih mišljenja i obrazloženja različitih pravnih akata (nacrta propisa, međunarodnih ugovora itd)– proveravaće se putem usmene simulacije.
  2. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – profesionalno okruženje i propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o državnoj upravi) – proveravaće se putem usmene simulacije.
  3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto-relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i podzakonski propisi doneti na osnovu ovog zakona koji bliže uređuju pitanja u vezi sa stručnim usavršavanjem zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu) — proveravaće se putem usmene simulacije.

 

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

 

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i  prihvatanja vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

 

V Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Obrazac prijave na konkurs šalju se poštom ili predaje neposredno na adresu pisarnice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd sa naznakom „Za interni konkurs”, ili elektronskim putem na adresu: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs.

Napomena: Ako se prijava podnosi elektronskim putem, na mestu koje je predviđeno za potpis unosi se ime i prezime kandidata, a kandidat prijavu potpisuje pre početka prve faze izbornog postupka.

 

VI Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Sara Kačarević i Nataša Lukić tel: 011/3643-982 od 9,00 do 13,00 časova.

 

VII Datum oglašavanja: 16. avgust 2022. godine.

 

VIII Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana i počinje da teče 17. avgusta 2022. godine i ističe 24. avgusta 2022. godine.

 

IX Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji  Službe za upravljljanje kadrovima www.suk.gov.rs  na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs  i u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.

Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

 

X Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli fazu izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

 

XI Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

 

XII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: 
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 29. avgusta 2022. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni pismeno na adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija  i intervju sa Konkursnom komisijom obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbije, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2. (istočno krilo) ili u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

 

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu sprovođenja svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

 

XIII Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici  zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

 

Napomene: 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar državne uprave i lokalne samouprave. Ovaj konkurs se objavljuje na interent prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima  i  na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

 

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Preuzmite:

Oglas

Obrazac prijave rm 1

Obrazac prijave rm 2

Materijali za pripremu RM 1

Materijali za pripremu RM 2

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor Skip to content