INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE U LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U  

     MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE U LOKALNE SAMOUPRAVE

 

I Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

 

II Radno mesto koje se popunjava:

 

  1. Šef Odseka, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za pravne i kadrovske poslove, Sekretarijat Ministarstva – 1 izvršilac.

Opis posla: Rukovodi i planira rad Odseka pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Odseku; neposredno obrađuje najsloženije predmete iz delokruga Odseka i stara se o pravilnosti izrade akata i analiza iz delokruga  Odseka; izrađuje nacrt i obrazloženje Kadrovskog plana Ministarstva i stara se o njegovom sprovođenju; priprema predlog akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu; koordinira i učestvuje u složenim poslovima vezanim za pripremu, sprovođenje i unapređenje strategije obuke i razvoja kadrova; obavlja stručne poslove u oblasti upravljanja sukobom intresa i izrade Plana integriteta; obavlja stručne poslove u postupku izrade strateških dokumenata i akcionih planova iz delokruga Sekretarijata ministarstva i prati primenu zakonskih i podzakonskih propisa iz delokruga Odseka; priprema izjašnjenja na žalbe Žalbenoj komisiji Vlade i učestvuje u pripremi odgovora na tužbe u oblasti radnih odnosa; koordinira izradu poslovnih procesa iz delokruga Odseka u okviru sistema finansijskog upravljanja i kontrole; učestvuje u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odseku; obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Ministarstva.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni  ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

III Mesto rada: Birčaninova 6, Beograd.

 

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

 

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

Na internom konursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije, a za radna mesta koja su rukovodeća ne proveravaju se opšte funkcionalne kompetencije.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

 

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija

 

  1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima; organizaciono ponašanje) – proveravaće se usmeno putem simulacije.
  2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitičkih poslova (prikupljanje i obradu podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se usmeno putem simulacije.
  3. Posebna funkcionalna komptencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa i profesionalno okruženje (Zakon o državnoj upravi; Zakon o državnim službenicima i Zakon o ministarstvima) – proveravaće se usmeno putem simulacije.
  4. Posebna funkcionalna komptencija za određeno radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o rodnoj ravnopravnosti) – proveravaće se usmeno putem simulacije.

 

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i loklane samouprave www.mduls.gov.rs.

 

Provera ponašajnih kompetencija:

 

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.

 

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

 

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom ili predaje neposredno na adresu pisarnice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd sa naznakom „Za interni konkurs” ili elektronskim putem na adresu: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs.

Napomena: Ako se prijava podnosi elektronskim putem, na mestu koje je predviđeno za potpis unosi se ime i prezime kandidata, a kandidat prijavu potpisuje pre početka prve faze izbornog postupka.

 

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Verica Jadžić, telefon: 011 26 86 855 od 9,00 do 13,00 časova.

 

VIII Datum oglašavanja:  16.  jun 2022. godine.

 

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana i počinje da teče  17. juna 2022. godine i ističe  24. juna 2022. godine.

 

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs,  na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs  i u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

 

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

 

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: 
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 28. juna 2022. godine.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa komisijom obaviće se u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

Provera ponašajnih kompetencija obaviće se u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbije (istočno krilo).

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu sprovođenja svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijava.

 

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici  zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

 

Napomene: 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar državne uprave i lokalne samouprave. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

 

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Preuzmite:

Obrazac prijave

Materijali za pripremu

Zakon o rodnoj ravnopravnosti

Spisak kandidata koji su ispunili merila za izbor za radno mesto 

 

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor 

 Skip to content