JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZBORU NARODNIH POSLANIKA, NACRTU ZAKONA O IZBORU PREDSEDNIKA REPUBLIKE I NACRTU ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava javnost da će se u periodu od 24. novembra do 13. decembra 2021. godine sprovesti javna rasprava o Nacrtu zakona o izboru narodnih poslanika, Nacrtu zakona o izboru predsednika Republike i Nacrtu zakona o lokalnim izborima, te poziva građane i stručnu javnost da se upoznaju sa pripremljenim nacrtima zakona, kao i da daju svoje primedbe, predloge i sugestije.

Nacrtima novih izbornih zakona, pre svega Nacrtom zakona o izboru narodnih poslanika i Nacrtom zakona o lokalnim izborima, zadržavaju se dosadašnja zakonska rešenja koja se mogu smatrati i osnovnim postulatima izbornog procesa u Republici Srbiji (Republika Srbija kao jedna izborna jedinica, glasanje za izborne liste sa kojih se mandati narodnih poslanika, odnosno odbornika dodeljuju kandidatima prema njihovom redosledu na listi, primena sistema najvećeg količnika prilikom raspodele mandata, izborni cenzus od 3% i dr). Nacrti zakona su, dakle, sačinjeni, u cilju normativnog unapređenja i dodatnog uređenja izbornih procedura, pre svega u cilju unapređenja demokratičnosti, transparentnosti i efikasnosti izbornog postupka.

Može se reći da se na unapređenju izbornih uslova radi već godinu dana, kroz više paralelnih procesa, ali sa opštim ciljem unapređenja izbornog zakonodavstva. Kao prvo, nacrti zakona sadrže brojna rešenja sadržana u preporukama iz izveštaja Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS/ODIHR) o praćenju više ranijih izbornih postupaka u Republici Srbiji, u kom cilju je Vlada 3. decembra 2020. godine obrazovala novu Radnu grupu za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava u koordinaciji i praćenju sprovođenja primene preporuka za unapređenje izbornog procesa. Osim toga, zakonska rešenja koja se iznose na javnu raspravu zasnovana su i na dokumentima proisteklim iz oba međustranačka dijaloga vođena o izbornim uslovima (Mere za unapređenje sprovođenja izbornog procesa koje su predložili kofasilitatori tokom procesa Međustranačkog dijaloga uz posredovanje Evropskog parlamenta od 18. septembara 2021. godine i Sporazum o unapređenju uslova za održavanje izbora, koji su potpisali članovi Radne grupe za međustranački dijalog bez stranog posredovanja, 29. oktobra 2021. godine).

Nacrti zakona sa obrazloženjima, kao i obrasci za primedbe, predloge i sugestije, mogu se preuzeti sa veb prezentacije Ministarstva državne uprave i lokalne samourave http://mduls.gov.rs/category/javne-rasprave-i-konsultacije/ i Portala eUprave https://javnerasprave.euprava.gov.rsSkip to content