JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18 i 157/20), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ broj 2/19 i 67/21) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-732/2022 od 31. januara 2022. godine, 51 Broj: 112-4907/2021 od 28. maja 2021. godine;  51 Broj: 112 -8874/2021 od 28. septembra 2021. godine, oglašava

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

 

II Radna mesta koja se popunjavaju:

 

 1. Radno mesto rukovodilac Grupe, u zvanju samostalni savetnik, Grupa za razvoj e-uprave u oblasti inspekcijskog nadzora, Odeljenje za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, Sektor za dobru upravu, sistematizovano – 1 izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi i planira rad Grupe, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Grupi; neposredno obrađuje najsloženije predmete iz delokruga Grupe i vrši pregled i kontrolu obrađenih predmeta iz delokruga Grupe; sarađuje sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu i koordinira poslove u okviru projekta E-inspektor i povezanih projekata i učestvuje u timu za sprovođenje projektata; učestvuje na radnim sastancima i radioncima vezanim za razvoj projekata; pruža pomoć u izradi softvera u inspekcijama i prati dinamiku korišćenja softvera i koordinira rad između Kontakt centra republičkih inspekcija i softvera eInspektor; koordinira održavanje veb prezentacije Koordinacione komisije za inpekcijski nadzor s posebnom platformom i podstranicama za sve inspekcije; izrađuje periodične biltene i priprema analize i informacije iz delokruga Grupe; učestvuje u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

Mesto rada: Beograd.

 

 

 1. Radno mesto za administrativne i evidencione poslove, u zvanju referent, Grupa za razvoj e uprave u oblasti inspekcijskog nadzora, Odeljenje za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, Sektor za dobru upravu, sistematizovano – 1 izvršilac

Opis poslova: Vodi evidencije za potrebe Grupe i prikuplja podatke od značaja za rad Grupe; učestvuje u pripremi izveštaja na osnovu prikupljenih podataka; vodi evidenciju o prijemu i ekspedovanju pošte i arhivira predmete; razvrstava predmete i vrši elektronsku i internu dostavu pošte; prikuplja mesečne izveštaje od inspekcija o kontroli nadziranih subjekata; priprema zapisnike sa sednica Koordinacione komisije; priprema dokumentaciju za rad radnih grupa; ažurira dokumentaciju  inspekcija na njihovim podstranicama (unos kontrolnih lista, modela akata, godišnjih planova i izveštaja); obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Srednja stručna sprema društvenog, prirodnog ili tehničkog smera; najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

Mesto rada: Beograd.

 

 1. Radno mesto za administrativne poslove, u zvanju referent, Grupa za podršku radu Kontakt centra republičkih inspekcija, Odeljenje za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, Sektor za dobru upravu, sistematizovano – 1 izvršilac.

Opis poslova: Vodi evidencije za potrebe Grupe i prikuplja podatke od značaja za rad Grupe; razvrstava predmete  i vrši elektronsku i internu dostavu pošte; vrši prijem predstavki i pritužbi putem telefona, mail-a, forme na web sajtu i dr; obavlja poslove unosa predstavki i pritužbi u sistem koje su dostavljene pismenim putem i  komunicira  sa strankama; učestvuje u pripremi izveštaja na osnovu prikupljenih podataka; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe

Uslovi: Srednja stručna sprema društvenog, prirodnog ili tehničkog smera; najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.”

 

Mesto rada: Beograd.

 

 1. Radno mesto za podršku operativnim poslovima, u zvanju mlađi savetnik, Sekretarijat Ministarstva, sistematizovano – 1 izvršilac

Opis poslova: Učestvuje u podršci pripremi, prikupljanju, klasifikovanju i analiziranju relevantnih podataka i priprema informacije i izveštaje za potrebe Sekretarijata ministarstva; pruža podršku u pripremi materijala, studija i analiza za potrebe Sekretarijata ministarstva; prikuplja i objedinjiva podatke užih unutrašnjih jedinica u Sekretarijatu ministarstva; pruža podršku u analizi i obradi izveštaja i informacija vezanih za službene posete sekretara Ministarstva; komunicira sa strankama, organizuje i zakazuje poslovne sastanke za neposrednog rukovodioca; vodi evidencije iz delokruga Sekretarijata ministarstva;  obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Ministarstva.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti iz polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

Mesto rada: Beograd.

 

 1. Radno mesto za poslove izveštavanja, u zvanju mlađi savetnik, Odsek za javnost rada, sistematizovano – 1 izvršilac

Opis poslova: Pruža podršku u pripremi, objedinjavanju i sačinjavanju godišnjeg izveštaja o radu Ministarstva kao sastavnog dela godišnjeg izveštaja o radu Vlade; priprema informacije za potrebe ažuriranja Informatora o radu Ministarstva; prikuplja informacije o izveštavanju medija od značaja za Ministarstvo; prati izveštavanje medija o aktivnostima Ministarstva; priprema informacije, vrši tehničku pripremu i ažurira podatke na veb prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva; vodi potrebne  evidencije  iz delokruga Odseka; sačinjava dopise; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti iz polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

Mesto rada: Beograd.

 

 1. Radno mesta za tehničko-informatičku podršku ispitima, u zvanju referent, Grupa za stručne ispite, Sektor za stručno usavršavanje, sistematizovano – 1 izvršilac

Opis poslova: Vrši poslove administriranja softverskog rešenja za podršku upravnom odlučivanju, organizovanje i sprovođenje stručnih ispita i vođenje evidencije o položenim stručnim ispitima iz delokruga Sektora; sarađuje sa eksternim korisnicima sistema u postupku registracije za korišćenje usluga elektronske uprave u poslovima stručnih ispita iz delokruga Sektora; vrši poslove administrirnja pristupa nadležnim organima za uvid u podatke upisane u evidencije o stručnim ispitima preko Servisne magistrale organa; učestvuje u planiranju unapređenja softverskih rešenja za podršku upravnom odlučivanju, organizovanje i sprovođenje stručnih ispita vođenje evidencije o položenim stručnim ispitima iz delokruga Sektora; priprema potrebne  informacije i izveštaje; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Srednja stručna sprema društvenog, prirodnog ili tehničkog smera; najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

Mesto rada: Beograd.

 

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.

 

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

 

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određenih kompetencija u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledećih kompetencija u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:

 1. „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pisano).
 2. „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru).
 3. „Poslovna komunikacija“- proveravaće se putem simulacije (pisano).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

 

 

 

 

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

 
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

 

Za radno mesto pod rednim brojem 1:

 

 1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada rukovođenja (upravljanje promenama) – proveravaće se usmeno putem simulacije.
 2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se usmeno putem simulacije.
 3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – profesionalno okruženje i propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o ministarstvima) – proveravaće se usmeno putem simulacije.
 4. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o inspekcijskom nadzoru i podzakonska akta) – proveravaće se usmeno putem simulacije.

 

Za radno mesto pod rednim brojem 2:

 

 1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi (kancelarijsko poslovanje) – proveravaće se usmeno putem simulacije.
 2. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta – Uredba o kategorijama registraturskog materijala s rokovima čuvanja) – proveravaće se usmeno putem simulacije.

 

Za radno mesto pod rednim brojem 3:

 

 1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi (kancelarijsko poslovanje, priprema materijala i vođenje zapisnika na sastancima) – proveravaće se usmeno putem simulacije.
 2. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa – Zakon o državnoj upravi – proveravaće se usmeno putem simulacije.

 

Za radno mesto pod rednim brojem 4:

 

 1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se pisano putem simulacije.
 2. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa – Zakon o državnim službenicima.
 3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta – Odluka o službenim putovanjima u inostranstvo – proveravaće se pisano putem simulacije.

 

Za radno mesto pod rednim brojem 5:

 

 1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi odnosa s javnošću – (Strategije i kanali komunikacije).
 2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast studijsko-analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se putem pisane simulacije.
 3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta – Zakon o elektronskim medijima – proveravaće se putem pisane simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 6:

 

 1. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada (Baze podataka) – proveravaće se pisano putem simulacije.
 2. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Uredba o državnom stručnom ispitu) – proveravaće se usmeno putem simulacije.

 

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kometencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs.

Provera ponašajnih kompetencija za radno mesto pod brojem 1:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

 

Provera ponašajnih kompetencija za radna mesta 2, 3, 4, 5. i 6:

 

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

 

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

 

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd ili se predaju neposredno na pisarnicu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd sa naznakom „Za javni konkurs” ili elektronskim putem na adresu: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs.

 

V Lica zadužena za davanje obaveštenja o konkursu: Tatjana Jovanović i Verica Jadžić, tel: 011/26-86-855 od 9,00 do 13,00 časova.

 

VI Opšti uslovi za zaposlenje: Državljanstvo Republike Srbije; da je kandidat punoletan; da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 

VII  Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova broj 6, Beograd.

 

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

 

Napomena:

Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku ,,Obrazac prijave“.

 

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu), original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: 
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18 – dr. propis) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da kandidat u delu  Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

 

X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od  (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XI Vrsta radnog odnosa: Za sva radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

XII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 19. maja 2022. godine.

 

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija obaviće se u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ili u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo); porvera ponašajnih kompetencija  obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Intervju sa Konkursnom komisijom obaviće se u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

 

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu sprovođenja svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili email adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene: Kao državni službenik na izvršilačko radno mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar državne uprave i lokalne samouprave.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.mduls.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Preuzmite:

Materijali za pripremu:

 

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

Lista kandidata koji su ispunili merila za izborSkip to content