JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANJE LICA PO OSNOVU UGOVORA O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA

U skladu sa Direktivom o angažovanju lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova broj: 112-01-810/2021-02 od 21. aprila 2021. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje javni poziv za angažovanje lica po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, za poslove navedene u referentoj listi poslova, koja je sastavni deo ovog javnog poziva.

Tokom 2024. godine Ministarstvo u skladu sa organizacijom rada i periodičnim potrebama ažurira referentnu listu poslova i vodi/ažurira referentnu listu lica koja ispunjavaju uslove za angažovanje.

Javni poziv otvoren je tokom kalendarske 2024. godine.

Period angažovanja

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima se može zaključiti na period do 120 radnih dana u toku kalendarske godine sa nezaposlenim licem, zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena ili sa korisnikom starosne penzije u skladu sa odredbom člana 197. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje).

Uslovi angažovanja

Kandidat treba da poseduje stručnu spremu, veštine i znanja koja su navedena za posao za koji se prijavljuje a koji se nalazi u referentnoj listi poslova.

Naknada

Visina mesečne naknade za obavljanje poslova navedenih u referentnoj listi zavisi od vrste, obima i složenosti poslova koji se obavljaju i kreće se u rasponu plata propisanih za državne službenike i nameštenike.

Sadržaj prijave

Zainteresovana lica popunjavaju Prijavu po javnom pozivu,  koja čini sastavni deo ovog javnog poziva, i uz nju dostavljaju svoju radnu biografiju koja pored ličnih podataka treba da sadrži podatke o obrazovanju, stručnom usavršavanju, posebnim oblastima znanja i veština koje lice poseduje.

Način podnošenja prijava

Prijave se podnose putem elektronske pošte na e-adresu kadrovi.mduls@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne i lokalne samouprave, ul. Birčaninova broj 6, Beograd sa naznakom „Za javni poziv“, počev od dana objavljivanja javnog poziva na veb prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i tokom  2024. godine.

Izbor kandidata

Kandidati koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova za koje su podneli  prijave, mogu biti pozvani na  razgovor od dana podnošenja prijave i tokom 2024. godine, u skladu sa periodičnim potrebama Ministarstva. Obaveštenja o datumu, vremenu, mestu  i načinu održavanja razgovora kandidatima će biti saopštena putem brojeva telefona ili elektronske adrese koje navedu u svojim prijavama.

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, u obavezi su da dostave dokaz o stečenom obrazovanju.

 

Preuzmite: Javni poziv

Preuzmite: Prijavu  po javnom pozivu

Preuzmite: Referntna lista poslovaSkip to content