OBAVEŠTENJE o primeni novih propisa u vezi popunjavanja radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Od 1. januara 2024. godine počinje primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 92/23) i Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 107/23).

Novine koje se uvode navedenim propisima odnose se na implementaciju sistema kompetencija u postupke popunjavanja radnih mesta u organima, službama i organizacijama u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, čime se unapređuje postupak zapošljavanja u skladu sa principom zasluga.

Uredbom o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, bliže se uređuje sprovođenje konkursnog postupka baziranog na proveri kompetencija i to ponašajnih, opštih funkcionalnih i posebnih funkcionalnih kompetencija.

Pored toga, Uredba donosi novine koje se odnose na jedinstveni obrazac prijave na konkurs, određivanje šifre pod kojima kandidati učestvuju u izbornom postupku, faze izbornog postupka u kojima se vrši provera kompetencija, kao i uređenje ostalih pitanja koja se odnose na sastav konkursne komisije, način provere kompetencija, odnosno način provere znanja, sposobnosti i veština za radna mesta nameštenika i kriterijume i merila za izbor na radna mesta u organima jedinica lokalne samouprave, merila za izbor na radna mesta kojima će se predvideti davanje prvenstva pripadnicima nacionalnih manjina u slučajevima kada se radi o kandidatima koji su sa jednakim najboljim rezultatom ispunili merila za izbor, u cilju postizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i pune ravnopravnosti između pripadnika nacionalnih manjina i građana koji pripadaju većini.

Na osnovu Uredbe, Ministar državne uprave i lokalne samouprave doneo je Uputstvo za vrednovanje ponašajnih kompetencija („Službeni glasnik RS“, broj 115/23), kojima se utvrđuju smernice za vrednovanje ponašajnih kompetencija kandidata putem intervjua baziranog na kompetencijama, a koji će sprovoditi obučeni procenjivači.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija „Organizacija i rad organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji“, „Poslovna komunikacija“ i „Digitalna pismenost“, vršiće se na elektronskoj platformi na kojoj se vrši provera kompetencija državnih službenika, rešavanjem testova ili zadataka iz baza pitanja.

Baza pitanja za proveru opšte funkcionalne kompetencije „Organizacija i rad organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji“, objavljena je na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i lica koja žele da konkurišu na radna mesta u organima, službama i organizacijama AP i JLS mogu da se upoznaju sa pitanjima i pripreme za  proveru ove kompetencije.

Doneti propisi predstavljaju sprovođenje druge faze integrisanja okvira kompetencija u postupke popunjavanja radnih mesta, a narednom periodu nastavljaju se reformske i strateške aktivnosti vezane za dalju implementaciju kompetencija u postupke ocenjivanja, odnosno vrednovanja radne uspešnosti za službenike u AP i JLS.

 

Preuzmite:

Baza pitanja za proveru opšte funkcionalne kompetencije Organizacija i rad organa autonomne pokrajine odnosno lokalne samouprave u Republici Srbiji

Uputstvo za vrednovanje ponašajnih kompetencija

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u AP i JLS

Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u AP i JLS

Obrazac Prijava na konkursSkip to content