OBAVEŠTENJE O SPROVOĐENJU TREĆEG PROCESA KONSULTACIJA U POSTUPKU PRIPREME DOPUNE UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU

Pozivamo sve zainteresovane strane, predstavnike naučno – istraživačkih ustanova, naučne radnike, udruženja, socijalne partnere i druga zainteresovana lica da učestvuju u trećem procesu konsultacija u vezi Predloga Kataloga radnih mesta u institutima od nacionalnog značaja, istraživačko-razvojnim institutima, institutima čiji je osnivač Srpska akademija nauka i umetnosti. Navedeni Predlog pripremilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, a uz konsultacije sa naučno – istraživačkim ustanovama i Faramaceutskom komorom Republike Srbije nakon sprovedenog drugog procesa konsultacija od .6. aprila do 6. maja 2022. godine.

Treći poces konsultacija o Predlogu dopune Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 81/17, 6/18 i 43/18) će se sprovesti u periodu od 20. jula do 16. septembra 2022. godine, dostavljanjem primedbi, sugestija i komentara elektronskim putem na mejl: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova br.6, Beograd.

Predlog Kataloga radnih mesta objavljeni su na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i eKonsultacije.

Predlog Kataloga radnih mesta u institutima od nacionalnog značaja, istraživačko-razvojnim institutima i institutima čiji je osnivač Srpska akademija nauka i umetnosti nalazi se OVDE.

Predlog Kataloga radnih mesta u institutima od nacionalnog značaja, istraživačko-razvojnim institutima i institutima čiji je osnivač Srpska akademija nauka i umetnosti. (u daljem tekstu: Katalog) za koji se sprovodi treći proces konsultacija sačinjen je u saradnji sa predstavnicima Ministarstva prosvete, nauku i tehnološkog razvoja –  Sektora za nauku, a uz konsultacije sa naučno – istraživačkim ustanovama  i Farmaceutskom komorom Republike Srbije, a na osnovu dostavljenih predloga, sugestija i komentara od strane instituta, organizacija i fizičkih lica, nakon spovedenog drugog procesa konultacija.

Radi pravilnog razumevanja Kataloga radnih mesta u javnom sektoru ukazujemo:

  • Katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru ima za cilj jedinstveno praćenje radnih mesta, odnosno poslova koji se obavljaju u javnom sektoru i treba da sadrži nazive radnih mesta, opšti/tipični opis posla koji se obavlja na tim radnim mestima, zahtevan stepen stručne spreme, odnosno obrazovanje kao i dodatna znanja/ispite/ radno iskustvo.

S tim u vezi, napominjemo da:

  • opšti/tipični opis posla predstavlja opšti, tipični opis posla koji se obavlja na radnom mestu i treba da bude kratak ( ne treba da sadrži sve opise poslova iz Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova, s obzirom da poslodavac na osnovu opšteg/tipičnog opisa posla iz Kataloga detaljinije razrađuje poslove Pravilnikom);
  • stepen stručne spreme, odnosno obrazovanje treba biti usklađeno sa obrazovanjem koje je propisano zakonom ili drugim pravnim aktom iz delatnosti rada;
  • dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo predstavljaju najmanje zahtevane  uslove koji su zakonom ili drugim pravnim aktom propisani za obavljanje određenih poslova.

Na osnovu navedenog Katalog radnih mesta nema svrhu i ne može zameniti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova koji se donosi na nivou ustanove.

  • Radna mesta koja su utvrđena navedenim katalogom, a koja se odnose na obavljanje delatnosti instituta u oblasti zdravstvene/farmaceutske delatnosti, odnosno proizvodnje i prometa lekova i medicinskih sredstva usklađena su  sa propisima koji uređuju ove delatnosti.

Katalog radnih mesta u nauci

  1.  Popis radnih mesta u nauci
  2.  Predlog katalogaradnih mesta u  nauci
  3. Prezentacija – nauka 


Skip to content