POČETAK JAVNE RASPRAVE O PREDLOGU PROGRAMA RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2023. DO 2025. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA NJEGOVO SPROVOĐENJE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u postupku pripreme dokumenta javne politike kojim se uređuje razvoj elektronske uprave, sprovodi javnu raspravu o Predlogu programa razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period 2023-2035. godine sa Akcionim planom za njegovo sprovoćenje. 

Javna rasprava o Predlogu programa održaće se od 23. decembra 2022. do 11. januara 2023. godine. 

Ministarstvo poziva predstavnike nadležnih državnih opgana, organe autonomne pokrajine, organe jedinica lokalne samouprave, stručnjake u ovoj oblasti, privredni i civilni sektor, akademsku zajednicu kao i druge zainteresovane strane da svoje primedbe, predloge i komentare dostavljaju elektronskim putem na portalu eKonslultacije (https://ekonsultacije.gov.rs/topicOfDiscussionPage/71/1), mejl adresu: visnja.dragojlovic@mduls.gov.rs i poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd. 

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave, odnosno najkasnije sedam dana pre podnošenja Vladi na razmatranje i odlučivanje, i isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Portalu eKonsultacije. 

Preuzmite:

Zaključak o sprovođenju javne rasprave

Program razvoja elektronske uprave za period od 2023. do 2025. godine sa Akcionim planom

Program javne rasprave

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi 19.01.2023.Skip to content