Početak rada na dokumentu javne politike – Programu razvoja elektronske uprave 2019-2021

U skladu sa članom 10. Zakona o Ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – dr. zakon i 62/2017) i članom 32. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 30/2018) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje otpočinjanje rada na izradi Programa razvoja elektronske uprave 2019-2021 (u daljem tekstu: Program).

Imajući u vidu da je reforma javne uprave trajan proces, koji obuhvata više reformskih oblasti odnosno posebnih ciljeva, od kojih najznačajnije mesto zauzima razvoj elektronske uprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je odluku da otpočne rad na izradi strateškog dokumenta koji će u periodu 2019-2021 godine obezbediti efikasnu koordinaciju i upravljanje projektima i previđenim merama u oblasti razvoja elektronske uprave, sve u cilju unapređenja kvaliteta javnih usluga u Republici Srbiji.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Koordinacionim savetom za elektronsku upravu i finansijsku pomoć stranih donatora (IPA PAR i UNDP-a) realizovati sve aktivnosti u vezi pripreme ovog strateškog dokumenta.

Aktivnosti na izradi Programa biće u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i Operativnim planom koji je usvojen na Drugoj sednici Koordinacionog saveta za elektronsku upravu, a koji predviđa širok spektar konsultativnih aktivnosti prilikom izrade Programa kako bi javnost, privreda i građani, bili ukuljučeni u određivanje pririteta i strateškog usmerenja razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji.

Okupljanjem i uključivanjem svih zainteresvanih strana u izradu Programa Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave još jednom želi da istakne važnost razvoja elektronske uprave za celo društvo i omogući najdinamičnijim sektorima, akademskoj zajednici i privredi da svojim znanjem i iskustvom doprinesu razvoju elektronskih usluga za građane i privredu.

 Skip to content