Prihvaćena Inicijativa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za preciziranje člana 3. Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koja je podržana od strane Ministarstva finansija, pripremilo je Predlog izmena i dopuna Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02 – dr. uredba, 30/02, 32/02 – ispravka, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14 i 113/17-dr.zakon).

Inicijativa je podneta u cilju preciziranje i otklanjanja različitog tumačenja i primene člana 3. tačka 1. podtačka 4)  i tačke 2. podtačka 3) Uredbe, prema kojima je zaposlenom u školi za decu ometenu u razvoju i nastavniku odeljenja za decu ometenu u razvoju pri redovnoj osnovnoj i srednjoj školi, predviđeno uvećanje koeficijenta za obračun i isplatu plate za 10%.

Preciziranjem je određeno da se navedeno uvećanje odnosi na:

  • zaposlenog u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i
  • nastavnika u redovnoj osnovnoj ili srednjoj školi, kada radi u odeljenju koje je formirano samo za učenike sa smetnjama u razvoju, odnosno u kojima svi učenici stiču obrazovanje po IOP1 i IOP2.

Nedovoljna preciznost postojeće odredbe uslovila je pokretanje sudskih sporova radi ostvarivanja navedenog prava i nastavnicima koji ne rade u odeljenjima formiranim samo za učenike sa smetnjama u razvoju, već rade u odeljenjima u kojima imaju jedno do dva deteta sa smetnjama u razvoju. Zauzetim stanovištem Vrhovnog kasacionog suda u jednom sudskom postupku, podržan je zahtev tužioca da pravo na uvećanje plate po ovom osnovu priprada i nastavnicima koji rade u odeljenjima u kojima imaju jedno do dva deteta sa smetnjama u razvoju.

Ministarstvo prosvete, nauke u tehnološkog razvoja je kroz inicijativu ukazalo da je članom 31. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br. 55/13, 101/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19), propisano da u jednom odeljenju mogu da budu do dva učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, ali se u tom slučaju broj učenika umanjuje za dva po učeniku koji osnovno obrazovanje i vaspitanje stiče IOP1 i IOP2, dok je slična odredba propisana i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, br. 55/13, 101/17, 27/18-dr.zakona i 6/20). Iz tih razloga, predložena je izmena, odnosno preciziranje Uredbe u skladu sa namerom zakonodavca u navedenim zakonima, da se nastavnicima u redovnim osnovnim i srednjim školama koji u odeljenju imaju do dva učenika koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu, olakša rad  kroz umanjenje  broja učenika u razredu, a ne kroz uvećanje koeficijenta. Takođe, ukazano je da tokom celokupnog perioda primene Uredbe u tom delu, u budžetima škola nisu planirana niti obezbeđivana sredstva u skladu sa kasnije zauzetim stanovištem Vrhovnog kasacionog suda.

Uvažavajuće razloge Ministarstva prosvete, nauke u tehnološkog razvoja, prihvaćena je predložena inicijativa od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva finasija i pripremljen je Predlog izmena i dopuna Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama.Skip to content