Stručnim usavršavanjem putem stažiranja do neophodnih kompetencija državnih službenika

U cilju obezbeđenja svih preduslova za stručno usavršavanje državnih službenika u skladu sa najboljim evropskim praksama, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Vlada je usvojila Uredbu o stručnom usavršavanju putem stažiranja.

Ovim podzakonskim propisom bliže se uređuju pitanja od značaja za stručno usavršavanje državnih službenika stažiranjem kako u domaćim, tako i u međunarodnim institucijama, organizacijama i telima.

Stručno usavršavanje stažiranjem utvrđuje se u programima obuke koje donose nadležni državni organi za kalendarsku godinu, a koji su posebno prilagođeni potrebi sticanja znanja, veština i sposobnosti, kao i praktičnih kompetencija državnih službenika u specifičnim oblastima. Stažiranje takođe, može biti utvrđeno u posebnom sporazumu o međunarodnoj saradnji.

Očekivani efekti ovog oblika stručnog usavršavanja su usmereni s jedne strane, na unapređenje kompetencija državnog službenika koji se upućuje na stažiranje za izvršavanje poslova njegovog radnog mesta u skladu sa potrebama državnog organa, a s druge strane na prenošenje stečenih znanja i veština na stažiranju drugim državnim službenicima u državnom organu, što za krajnji rezultat treba da ima ukupno unapređenje kadrovskih kapaciteta i ostvarivanje planiranih ciljeva i zadataka državnog organa.

Pored toga, Uredba precizira način izbora državnog službenika koji se upućuje na stručno usavršavanje stažiranjem u skladu sa načelom jednakih mogućnosti svih državnih službenika, a detaljno se uređuju i međusobna prava i obaveza državnog organa i državnog službenika koji se upućuje na stručno usavršavanje stažiranjem.Skip to content