VAŽNE INFORMACIJE U VEZI SA KORIŠĆENJEM USLUGA ELEKTRONSKE UPRAVE U STRUČNIM ISPITIMA ZA FIZIČKA LICA

 

  1. USLUGE ELEKTRONSKE UPRAVE ZA FIZIČKA LICA U SISTEMU STRUČNI ISPITI

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave od 10. jula 2023. godine, pruža usluge elektronske uprave svim licima zaintersovanim za polaganje stručnih ispita (u daljem tekstu:kandidat/i) iz delokruga ovog ministarstva, omogućavanjem podnošenja:

  • Zahteva za polaganje državnog stručnog ispita;
  • Zahteva za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara;
  • Zahteva za polaganje ispita za inspektora.

 

Takođe, kandidatima su omogućene usluge elektronske uprave kojima se omogućava izdavanje:

  • Uverenja o činjenicama upisanim u Evidenciju o položenom državnom stručnom ispitu;
  • Uverenja o činjenicama upisanim u Evidenciju o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara;
  • Uverenja o činjenicama upisanim u Evidenciju o položenom ispitu za inspektora.

 

  1. PREDUSLOVI ZA KORIŠĆENJE USLUGA ELEKTRONSKE UPRAVE

 

Kandidat može da podnese zahtev za polaganje ispita ili zahtev za izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija elektronskim putem samo ako je registrovan kao eGrađanin.

 

Ukoliko korisnik nije registrovan kao eGrađanin, neophodno je da se prethodno registruje putem Portala za elektronsku identifikaciju (eID) https://eid.gov.rs.

 

Identifikacija korisnika može se izvršiti na jedan od sledećih načina:

  1. Kvalifikovanim elektronskim sertifikatom;
  2. Dvofaktorskom autentifikacijom preko mobilne aplikacije ConsentID.

 

Bliže uputstvo za registraciju na eID, takođe je dostupno na adresi  https://eid.gov.rs.

 

III. PODNOŠENJE ZAHTEVA ELEKTRONSKIM PUTEM

 

Kandidati podnose zahteve za polaganje ispita i zahteve za izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija putem Elektronskom jedinstvenom upravnom mestu Stručni ispiti za građane, kome se pristupa preko veb prezentacije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://mduls.gov.rs/ → padajući meni Stručni ispiti → Državni stručni ispiti, odnosno Poseban stručni ispit za matičara, odnosno Ispit za inspektora → baner Elektronsko jedinstveno upravno mesto STRUČNI ISPITI za fizička lica.

Za pristup Elektronskom jedinstvenom upravnom mestu Stručni ispiti za građane preporučuju se pretraživači Google Chrome ili Microsoft Edge.

 

Dalji koraci u vezi sa podnošenjem zahteva, obaveštavanjem o upravnoj stvari i dostavljanjem pismena kandidtu sadržani su u Korisničkom uputstvu za korišćenje usluga elektronske uprave na Elektronskom jedinstvenom upravnom mestu STRUČNI ISPITI za građane, koje je takođe dostupno na veb prezentaciji Ministarstva  http://mduls.gov.rs/ → padajući meni Stručni ispiti → Državni stručni ispiti, odnosno Poseban stručni ispit za matičara, odnosno Ispit za inspektora → baner Korisničko uputstvo za fizička lica.

 

KONTAKT ADRESA ZA PODRŠKU u korišćenju usluga elektronske uprave:

e-zahtev.ispiti@mduls.gov.rs

 

 

 

 Skip to content