USPOSTAVLJANJA JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIM OPŠTINAMA – 2019. godina

NAZIV PROGRAMA: Podrška prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama

IZVOR FINANSIRANJA: Budžet MDULS

VREDNOST:  45.000.000 dinara

KORISNIK: Lokalne samouprave i gradske opštine

JAVNI POZIV: Javni poziv za  prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za realizaciju projekta uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta, Obrazac za prijavu

CILJ PROJEKTA: Reforma javne uprave ogleda se u naporima da se obezbedi što efikasnije pružanje usluga građanima. Jedinstveno upravno mesto nije ništa drugo nego jedan šalter, jedna kancelarija ili e-portal putem kojih se građani obraćaju upravi kada imaju potrebu da završe neki posao i tako ostvare neko svoje pravo.

Osnovna ideja uvođenja jedinstvenog upravnog mesta je da ono postane most između građana i uprave, jedinstvena pristupna tačaka za komunikaciju građana sa svim organima sa kojima bi oni inače morali sami i direktno da stupe u kontakt da bi ostavrili neko svoje pravo. Zahvaljujući jedinstvenom upravnom mestu, građani će moći da na jednom mestu podnesu svoje zahteve, dobiju sve relevantne informacije i da nakon brze i efikasne saradnje svih relevantnih organa za konkretan postupak, a u komunikaciji sa samo jednim organom, odnosno službenikom, dobiju i odgovarajuće rešenje, potvrdu i slično.

PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU U OKVIRU PROGRAMA:  Lista odobrenih projekata 

PERIOD REALIZACIJE: januar-decembar 2020.Skip to content