Zakoni u primeni

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u AP i JLS

„Službeni glasnik RS“,  broj 92/23

preuzmite dokument

Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi

„Službeni glasnik RS“, broj: 111/21 i 119/21

 

preuzmite dokument

Porodični zakon

„Službeni glasnik RS“, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon, 6/2015

 

preuzmite dokument

Zakon o glavnom gradu

„Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014, 101/2016, 37/2019

 

preuzmite dokument

Zakon o Centralnom registru stanovništva

„Službeni glasnik RS“, broj 17/2019

 

preuzmite dokument

Zakon komunalnoj miliciji

“Službeni glasnik RS“ broj 49/2019

 

preuzmite dokument

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije

“Službeni glasnik RS“ br. 97/08 , 53/10 , 66/11 – US, 67/13 – US, 108/13 – dr. zakon, 112/13 – dr. propis

 

preuzmite dokument

Zakon o budžetskom sistemu

“Službeni glasnik RS“ br. 54/09 , 73/10 , 101/10 , 101/11 , 93/12 , 62/13 , 63/13 – ispravka, 108/13

 

preuzmite dokument

Zakon o državnim službenicima

„Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispr., 83/05 – ispr., 64/07, 67/07 – ispr., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20

 

preuzmite dokument

Zakon o javnim službama

“Službeni glasnik RS“ br.42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon, 83/14 – dr. zakon

preuzmite dokument

Zakon o zaposlenima u javnim službama

“Službeni glasnik RS“ br. 119/17, 95/18, 86/19, 157/20, 123/21

 

preuzmite dokument

Zakon o radnim odnosima u državnim organima

“Službeni glasnik RS“ br. 48/91, 66/91, 44/98 – dr. zakon, 49/99 – dr. zakon, 34/01 – dr. zakon, 39/02, 49/05 – US, 79/05 – dr. zakon, 23/13 – US, 108/13- dr. zakon, 21/16- dr.zakon

 

preuzmite dokument

Zakon o državnoj upravi

“Službeni glasnik RS“ br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 i 30/18 – dr. zakon

 

preuzmite dokument

Zakon o javnim nabavkama

“Službeni glasnik RS“ br. 124/12

 

preuzmite dokument

Zakon o ministarstvima

“Službeni glasnik RS“ br. 44 od 26. aprila 2014, 14 od 4. februara 2015, 54 od 22. juna 2015, 96 od 26. novembra 2015 – dr. zakon, 62 od 26. juna 2017.

 

preuzmite dokument

Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama

“Službeni glasnik RS“ br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – dr. zakon, 30/2010, 47/2018 i 48/2018 – ispr.

 

preuzmite dokument         preuzmite dokument na jezicima nacionlanih manjina

Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina

’’Sl. list SRJ’’, br. 11/2002, ’’Sl. list SCG’’, br.1/2003- Ustavna povelja i ’’Sl. glasnik RS’’, br. 72/2009-dr.zakon, 97/2013-odluka US i 47/2018

 

preuzmite dokument           preuzmite dokument na jezicima nacionalnih manjina

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

“Službeni glasnik RS“ br.

 

preuzmite dokument

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

“Službeni glasnik RS“ br. 62/06 , 63/06 – ispravka, 115/06 – ispravka, 101/07 , 99/10 , 108/13 , 99/14 , 95/18 , 14/22

preuzmite dokument

Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

“Službeni glasnik RS“ broj 113/17 , 95/18 , 86/19, 157/20, 123/21

 

preuzmite dokument

Zakon o platama u državnim organima i javnim službama

“Službeni glasnik RS“ br.34/01 , 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11 , 99/11 – dr. zakon, 10/13 , 55/13 , 99/14 , 21/16 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon

preuzmite dokument

Zakon o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave

“Službeni glasnik RS“ br. 47/18, 95/18 , 86/19 , 157/20 , 123/21

preuzmite dokument

Zakon o radu

“Službeni glasnik RS“ br. 24 od 15. marta 2005, 61 od 18. jula 2005, 54 od 17. jula 2009, 32 od 8. aprila 2013, 75 od 21. jula 2014.

 

preuzmite dokument

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

“Službeni glasnik RS“ br. 120/04 , 54/07 , 104/09 , 36/10

 

preuzmite dokument

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

“Službeni glasnik RS“ br. 97/08 , 104/09 – dr. zakon, 68/12 – US, 107/12

 

preuzmite dokument

Zakon o Vladi

“Službeni glasnik RS“ br. 55/05 , 71/05 – ispravka, 101/07 , 65/08 , 16/11 , 68/12
– US, 72/12 , 7/14 – US, 44/14

 

preuzmite dokument

Zakon o javnim agencijama

“Službeni glasnik RS“ br. 18/05 , 81/05 – ispravka, 47/18

 

preuzmite dokument

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama

“Službeni glasnik RS“ br. 47/18

 

preuzmite dokument

Zakon o upravnoj inspekciji

“Službeni glasnik RS“ br. 87 od 21. novembra 2011.

 

preuzmite dokument

Zakon o jedinstvenom biračkom spisku

“Službeni glasnik RS“ br. 104 od 16. decembra 2009, 99 od 27. decembra 2011.

 

preuzmite dokument

Zakon o upravnim sporovima

“Službeni glasnik RS”, broj 111/2009

 

preuzmite dokument

Zakon o pečatu državnih i drugih organa

“Službeni glasnik RS“ br. 101 od 6. novembra 2007.

 

preuzmite dokument

Zakon o matičnim knjigama

“Službeni glasnik RS“ br. 20/2009, 145/2014 i 47/2018

 

preuzmite dokument

Zakon o političkim strankama

“Službeni glasnik RS“ br. 36/2009 i 61/2015 – odluka US

 

preuzmite dokument

Zakon o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava

“Službeni glasnik RS“ br. 68/15 , 79/15 – ispravka

 

preuzmite dokument

Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije

“Službeni glasnik RS“ br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018

 

preuzmite dokument

Zakon o lokalnoj samoupravi

“Službeni glasnik RS“ br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, i 47/2018

 

preuzmite dokument

Zakon o lokalnim izborima

“Službeni glasnik RS“ br. 129/07, 34/10 – US, 54/11

 

preuzmite dokument

Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

„Službeni glasnik RS“, br. 18/16 , 108/16 , 113/17 , 95/18 , 86/19 , 157/20 , 123/21

 

preuzmite dokument

Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

“Službeni glasnik RS“ br. 21/16, 113/17, 113/17 – dr. zakon, , 95/18, 114/21

 

preuzmite dokument

Zakon o opštem upravnom postupku

“Službeni glasnik RS“ br. 18 od 1. marta 2016, 95 od 8. decembra 2018 – Autentično tumačenje

 

preuzmite dokument

Zakon o Nacionalnoj Akademiji za javnu upravu

“Službeni glasnik RS“ broj 94/17

 

preuzmite dokument

Zakon o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima

“Službeni glasnik RS“ br.

 

preuzmite dokument

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

“Službeni glasnik RS“ br.

 

preuzmite dokument

Zakon o zaštitniku građana

“Službeni glasnik RS“ br. 79/2005 i 54/2007.

 

preuzmite dokument

Zakon o inspekcijskom nadzoru

“Službeni glasnik RS“ br. 36 od 21. aprila 2015, 44 od 8. juna 2018 – dr. zakon, 95 od 8. decembra 2018.

 

preuzmite dokument

Zakon o elektronskoj upravi

“Službeni glasnik RS“ br. 27 od 6. aprila 2018.

 

preuzmite dokument

Zakon o potvrđivanju dodatnog protokola evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti

“Službeni glasnik RS“ br.

 

preuzmite dokument

Zakon o planskom sistemu

“Službeni glasnik RS“ br. 30/2018

 

 preuzmite dokument

Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

Službeni list SFRJ br. 6/73 i Službeni list SCG br. 1/2003 – Ustavna povelja

 

 preuzmite dokument

Zakon o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima

Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 5/2012

 

 preuzmite dokument

Zakon o potvrđivanju ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima

Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori br. 1/98

 

 preuzmite dokument

Skip to content