Podrška EU reformi javne uprave u Srbiji

EU integracije i reforma javne uprave

 

Zemlje koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji treba da ispune niz političkih i ekonomskih kriterijuma da bi postale i članice EU. Reforma javne uprave je, pored vladavine prava i ekonomskog upravljanja, izdvojena kao jedan od tri stuba na kojima počiva reforma države u procesu evropskih integracija.

O tome koliko je ova reforma važna za procenu napretka jedne zemlje koja je u procesu EU integracija, govori i to da se u EU izveštaju o napretku, RJU nalazi gde i ocena demokratizacije jednog društva, u poglavlju „Funkcionisanje demokratskih institucija i reforma javne uprave“. Pored opšte procene dostignuća u ovoj oblasti, daje se i detaljna ocena sprovođenja strateškog okvira RJU, kroz to koliko je Srbija napredovala u razvoju i koordinaciji politika, upravljanju javnim finansijama, reformama u upravljanju ljudskim resursima u javnoj upravi, poboljšanju i uvođenju novih usluga za građane i privredu, kao i napretka u sprovođenju ključnih principa odgovornosti rada organa javne uprave.

U procesu pridruživanja Srbije EU ne postoji posebno pregovaračko poglavlje o reformi javne uprave. Evropska unija od javne uprave u Srbiji očekuje da se pridržava principa zajedničkog Evropskog Administrativnog Prostora, koji predstavlja jedinstven proces ujednačavanja sistema i praksi zemalja članica EU. Principi EAP su: pouzdanost i pravna sigurnost, otvorenost i transparentnost administrativnog sistema i promovisanje učešća građana u radu javne uprave, odgovornost organa uprave i efikasnost i efektivnost u radu javne uprave.

Podrška Evropske unije reformi javne uprave

 

Od 2000. godine Evropska unija aktivno pomaže Srbiji kako bi uspešno reformisala javnu upravu. Kroz donacije i tehničku podršku, do sada je uloženo više od 210 miliona evra u profesionalizaciju javne uprave, razvoj eUprave, reformu javnih finansija, uključujući i reformu carinskog i poreskog sistema, lokalne samouprave i nezavisnih institucija.

Aktuelna podrška Evropske unije reformi javne uprave

 

Naziv projekta Sektorski reformski ugovor za reformu javne uprave
O projektu Jedan od važnih instrumenata pomoći Evropske unije je Sektorski reformski ugovor, kojim se direktno u budžet doniraju bespovratna sredstva Evropske unije za realizaciju strateških reformi Republike Srbije.

Pomoć je usmerena na uspostavljanje profesionalnije, depolitizovane, odgovornije i fiskalno odgovornije javne uprave koja blagovremeno pruža kvalitetne usluge građanima i privredi, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou.

Cilj budžetske podrške je da ojača kapacitet srpske administracije za planiranje i koordinaciju politika, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje javnim finansijama i unapredi transparentnost i otvorenost javne uprave kroz intenzivnije učešće građana i organizacija civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika.

Vrednost 70.000.000 €
Period realizacije decembar 2016. – decembar 2019.
Internet stranica

 

 

Naziv projekta Podrška MDULS i RSJP u razvoju javnih politika – komplementarna podrška za sprovođenje sektorskog reformskog ugovora
O projektu Ovaj projekat pruža pomoć u implementaciju Zakona o planskom sistemu. Pored podrške za izgradnju institucionalnih kapaciteta, ovaj projekat podrazumeva dalji razvoj strateškog okvira za realizaciju i praćenje reforme javne uprave e-uprave i regulatorne reforme.
Vrednost 2.884.750 €
Period realizacije mart 2018. – septembar 2020.
Internet stranica http://public-administration-reform.euzatebe.rs

 

 

Naziv projekta Podrška za bolju komunikaciju i razumevanje reforme javne uprave – komplementarna podrška za sprovođenje sektorskog reformskog ugovora
O projektu Projekat teži da poveća vidljivost reforme javne uprave i upravljanja javnim finansijama i uloge EU u tom procesu. Takođe, cilj projetka je da se građanima približe koristi koje im ova reforma donosi.

Projekat obuhvata sprovođenje sveobuhvatne komunikacione kampanje koja, između ostalog, uključuje medije, socialne mreže i kanale komunikacije organa uprave.

Vrednost 2.189.710 €
Period realizacije avgust 2018. – januar 2021.
Internet stranica

 

 

Naziv projekta Podrška Ministarstvu finansija u sprovođenju programa reforme javnih financija – komplementarna podrška za sprovođenje sektorskog reformskog ugovora
O projektu Projekat pruža pomoć u unapređenju upravljanja javnim finansijama čija reforma predstavlja važan segment reforme javne uprave.

Fokus je na poboljšanju mehanizma za praćenje i evaluaciju upravljanja javnim finansijama, unapređenju sistema za upravljanje javnim investicijama, jačanju Poreske uprave i Uprave carina, unapređenju zakonskog okvira za pripremu budžeta i jačanju kapaciteta.

Vrednost 2.793.900 €
Period realizacije februar 2019. – februar 2022.
Internet stranica http://pfm-sbs.euzatebe.rs/

 

 

Naziv projekta Podrška u procenjivanju napretka reforme – komplementarna podrška za sprovođenje sektorskog reformskog ugovora
O projektu Projekat pruža podršku EU u proceni napretka reforme i podizanju kapaciteta institucija za izveštavanje o izvršenju sektorskog reformskog ugovora.
Vrednost 978,000.00  €
Period realizacije septembar 2017.  – mart 2020.
Internet stranica http://evaluation-and-monitoring-of-sector-reform-for-par.euzatebe.rs

 

 

Naziv projekta Restrukturiranje i optimizacija javne uprave
O projektu Obezbeđena je podrška unapređenju organizacionih i funkcionalnih struktura sistema javne uprave putem analize i preporuka za dalju optimizaciju avne uprave.

Projektom je obuhvaćena horizontalna funkcionalna analiza centralnog nivoa uprave. Pored toga, analiza obuhvata MInistrarstvo finansija, sektore zaštite životne sredine i poljoprivrede kao i podsisteme za pružanja usluga u ključnim resorima javne uprave kao što su zdravstvo, prosveta, socijalna zaštita, rad i zapošljavanje.

Vrednost 2.500.000 €
Period realizacije jul 2015. – decembar 2019.
Internet stranica http://upravljanjepromenama.gov.rs

 

 

Naziv projekta Podrška Nacionalnoj akademiji za javnu upravu u profesionalnom razvoju javne uprave
O projektu Podrška se pruža Nacionalnoj akademiji u unapređenju programa profesionalnog razvoja za javnu upravu, a na osnovu stvarnih potreba zaposlenih i prioriteta javne uprave.
Vrednost 230.700 €
Period realizacije jun 2017. – oktobar 2020.
Internet stranica http://napa.euzatebe.rs

 

 

Naziv projekta Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – druga faza
O projektu Podrška uspostavljanju modernog sistema za upravljanje ljudskim resursima i profesionalnom usavršavanju službenika u lokalnim samoupravama. Dalji razvoj i primena modernih alata za upravljanje ljudskim resursima, podrška za profesionalne obuke na osnovu potreba zaposlenih i procene učinka.

Poboljšanje efikasnosti, transparentnosti, posvećenosti sprečavanju diskriminacije i odgovornosti javne uprave na lokalnom nivou dodatno jača lokalnu upravu da ispuni standarde Evropske unije.

Vrednost 3.600.000 €
Period realizacije januar 2019. – decembar 2021.
Internet stranica

 

 

Naziv projekta Podrška za dalje unapređenje sistema javnih nabavki
O projektu Projekat podržava razvoj i jačanje stabilnog, transparentnog i konkurentnog sistema javnih nabavki u skladu sa EU standardima i poboljšanu primenu strateškog i političkog okvira za javne nabavke.
Vrednost 2.235.000 € (EU donacija 2.011.428 € )
Period realizacije jul 2017. – decembar 2019.
Internet stranica http://public-procurement-system.euzatebe.rs

 

 

Naziv projekta Podrška za dalji razvoj interne finansijske kontrole u javnom sektoru
O projektu Projekat podržava unapređenje i modernizaciju upravljanja sistemom javnih finansija u Srbiji sa fokusom na internu finansijsku kontrolu u javnom sektoru, u skladu sa međunarodnim i EU standardima.
Vrednost 2.000.000 € (EU donacija 1.900.000 € )
Period realizacije jun 2017. – jun 2020.
Internet stranica

 

 

Naziv projekta Program EXCHANGE 5
O projektu Program podržava bolje upravljanje javnom imovinom u gradovima i opštinama Srbije, uz unapređenje opštinskih usluga u upravljanju imovinom.

Takođe je obezbeđena podrška za bolje planiranje i programsko budžetiranje na lokalnom nivou. Pravilna i sveobuhvatna primena programskog budžetiranja je važan segment reforme upravljanja javnim finansijama koja stavlja naglasak na utvrđivanje prioriteta i optimizaciju potrošnje u cilju podsticanja privrednog rasta i efikasnog pružanja kvalitetnih usluga javne uprave.

Vrednost 4.450.000 €
Period realizacije maj 2017. – maj 2020.
Internet stranica


Skip to content