UNAPREĐENJE TRANSPARENTNOSTI UPRAVE

Da bi javna uprava mogla efikasno, delotvorno i stručno da odgovori na potrebe građana i pruži kvalitetne javne usluge u skladu sa principima i standardima „dobrog upravljanja“, deo reformskih aktivnosti je i povećanje transparentnosti rada javne uprave i unapređenje etičkih standarda i odgovornosti pri obavljanju poslova.

Aktivno učešće građana u formulisanju i sprovođenju javnih politika predstavlja jednu od ključnih pretpostavki transparentnog rada uprave. U Republici Srbiji su utvrđene obaveze javnosti rada organa i organizacija javne uprave, kao i pravo javnosti na pristup informacijama od javnog značaja.

Kvalitet javnih politika zavisi od obezbeđivanja učešća javnosti u toku čitavog procesa donošenja odluka, od utvrđivanja koncepta politike do njenog sprovođenja. U skladu sa ovim principom, izmenama Zakona o državnoj upravi i Zakonom o planskom sistemu predviđen je proces sprovođenja sveopštih konsultacija u procesu donošenja propisa, pre raspisivanja samih javnih rasprava.

Srbija je 2012. godine postala učesnica Partnerstva za otvorenu upravu – Open Government Partnership, međunarodne inicijative čija je svrha obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u cilju poboljšanja integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, saradnju sa organizacijama civilnog društva, osnaživanje učešća građana u upravljanju, borbu protiv korupcije, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija.Skip to content