e-Usluge za građane i privredu

Proces reforme javne uprave je prioritet Vlade Srbije i fokusiran je na poboljšanje usluga javne uprave prema građanima i privredi. Težimo ka pojednostavljivanju administrativnih procedura i smanjenju vremena i troškova koji su potrebni za obavljanje nekog administrativnog posla sa ciljem da dugotrajno čekanje u redovima postane prošlost.

Sve je više državnih organa na svim nivoima vlasti, koji svoje usluge za građane i privredu osavremenjavaju i pojednostavljuju. A donošenjem novog Zakona o elektronskoj upravi, oni su i dužni da to učine.

 

eUprava

Na portalu eUprava razvijen je niz elektronskih usluga za građane i privredu koji građanima i privredi štede vreme i novac.

Ovim uslugama su pokrivene različite oblasti života i poslovanja kao što su porodica, zdravlje, obrazovanje, nauka, saobraćaj, stanovanje, životna sredina, lična dokumenta, javni red i mir, poljoprivreda, poslovanje, sport i omladina, osobe sa invaliditetom, ljudska prava i mnoge druge.

Neke od elektronskih usluga koje možete da pronađete na portalu eUprave su elektronsko zakazivanje termina za izdavanje ličnih dokumenata, podnošenje zahteva za zamenu zdravstvenih knjižica kao i izdavanje zdravstvenih kartica i elektronski upis dece u vrtić koji će od sledeće upisne godine biti dostupan u svim gradovima Srbije.

Više informacija o elektronskim uslugama, možete da pronađete na sajtu eUprave  https://www.euprava.gov.rs/

 

eUsluge za privredu

Agencija za privredne registre, kao centralna državna institucija koja se bavi registracijom  privrednih subjekata, na svom sajtu je ponudila više elektronskih usluga i registara namenjenih pre svega privrednicima.

Preko sajta Agencije je moguće elektronskim putem registrovati preduzetničku radnju ili jednočlano ili višečlano društvo sa ograničenom odgovornošću, dostaviti finansijske izveštaje i dobiti druge usluge.

Više informacija o elektronsim uslugama i registrima Agencije za privredne registre možete da pronađete na https://www.apr.gov.rs/

 

Elektronske građevinske dozvole

Posebnim elektronskim servisom na sajtu Agencije za privredne registre privredi i građanima je omogućeno i podnošenje elektronskih zahteva za izdavanje građevinskih dozvola.

Više informacija o ovoj usluzi možete da pronađete na http://gradjevinskedozvole.rs/ ili na https://www.apr.gov.rs/

 

Elektronski upis nepokretnosti

Novim Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova uveden je jednošalterski, elektronski sistem za upis nepokretnosti preko javnih beležnika – eŠalter. Na kreiranju ove nove usluge zajedno su radili Republički geodetski zavod, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvo pravde.

Više informacija možete da pronađete na http://upisnepokretnosti.rs/

 

ePorezi

Portal ePorezi predstavlja skup elektronskih servisa Poreske uprave Republike Srbije, koji omogućava svim poreskim obveznicima predaju elektronski potpisanih obrazaca poreskih prijava, praćenje statusa poslatih prijava, uvid u stanje na računima poreskog obveznika i dodelu/oduzimanje ovlašćenja za korišćenje elektronskih servisa. Cilj uspostavljanja portala   ePorezi je brže, lakše i jednostavnije ispunjavanje obaveza prema Poreskoj upravi. Ovaj sistem zadovoljava visoke standarde bezbednosti i omogućava siguran i nekompromitovan prenos podataka elektronskim putem.

Putem portala  ePorezi poreski obveznici mogu popunjavati, potpisivati i proslediti Poreskoj upravi obrasce poreskih prijava.

Portal ePorezi omogućava uvid u stanje na računima poreskog obveznika, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika, kao i pregled prethodno poslatih poreskih prijava podnetih elektronskim putem.

Više informacija možete da pronađete na http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/e-porezi/portal.html

 

Porez na imovinu – jedinstveni portal lokalnih poreskih administracija

Na jedinstvenom portalu lokalnih poreskih informacija  građani i privreda mogu da pronađu nformacije o porezu na imovinu. Ovaj sistem, zahvaljujući centralizaciji podataka, građanima i privredi omogućava da „na klik” vide sve svoje poreske obaveze na teritoriji Republike Srbije, kao i da elektronskim putem podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu.

Pored sajta svim poreskim obveznicima je omogućeno da izvrše upit stanja za porez na imovinu za teritoriju cele Republike Srbije i  putem besplatne mobilne aplikacije za mobilni telefon – Moja LPA koja je dostupna i Android i iOS korisnicima.

Više informacija možete da pronađete na https://lpa.gov.rs/

 

eUpis u srednje škole

Upis učenika u srednje škole čiji osnivač je Republika Srbija  je omogućen i elektronskim putem na posebnom portalu. Preko specijalizovanih sekcija na ovom portalu je moguće proveriti sve evidentirane podatke za konkretnog učenika, ali i videti sve statističke podatke o osnovnim i srednjim školama koji mogu pomoći u pravilnom odabiru škole.

Više informacija možete da pronađete na http://www.upis.mpn.gov.rs/

 

Elektronsko prijavljivanje sezonskih radnika u poljoprvredi

Kako bi se proces prijavljivanja sezonskih radnika u poljoprivredi učinio što bržim i jednostavnijim napravljen je sistem za elektronsko prijavljivanje.  On se sastoji od posebnog internet portala i aplikacije za mobilne telefone.

Više innformacija možete da pronađete na http://www.sezonskiradnici.gov.rs/

 

Bebo, dobro došla na svet

Informacioni sistem „Bebo, dobro došla na svet“ počeo je sa radom u aprilu 2016. godine sa ciljem da omogući upis deteta u matičnu knjigu rođenih, prijavu prebivališta, zdravstvenog osiguranja i podnošenje zahteva za roditeljski dodatak elektronskim putem.

Servis eBeba je online usluga koja roditeljima novorođenčadi omogućava da, još u porodilištu, prijave svoje dete bez dodatnih administrativnih procedura i gubljenja vremena. Na ovaj način porodiljama je omogućeno da se posvete svojim bebama, dok je na službenicima porodilišta da Matičarskoj službi pošalju potvrdu o rođenju deteta. Sve što je potrebno da novopečene majke urade jeste popunjavanje formulara u bolnici, dok im izvod iz Matične knjige rođenih, Uverenje o državljanstvu i zdravstveno osiguranje za bebu stižu na kućnu adresu.

Kako bi beba bila prijavljena još u porodilištu potrebno je da roditelji imaju važeću ličnu kartu, potpišu izjavu o saglasnosti, dogovore se o imenu deteta, adresi na kojoj će biti prijavljeno i odluče preko kog roditelja bebu prijavljuju na zdravstveno osiguranje.

Više informacija o ovom informacionom sistemu možete da pronađete na https://www.ite.gov.rs/tekst/sr/2689/ebeba.php

 

Provera podataka u Jedinstvenom biračkom spisku preko interneta

Jedinstveni birački spisak je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Vodi se putem savremenih tehnologija, kao elektronska baza podataka i ažurira po jedinstvenoj metodologiji. Nastao je objedinjavanjem biračkih spiskova 2011. godine koje su do donošenja Zakona o jedinstvenom biračkom spisku vodile opštinske, odnosno gradske uprave. Prvi put je korišćen za izbore 2012. godine.

Svaka promena u biračkom spisku zasniva se na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava. Matična knjiga umrlih i matična knjiga venčanih su povezane sa jedinstvenim biračkim spiskom, pa se sve promene podataka u ovim registrima vrše i jedinstvenom biračkom spisku.

U cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak, pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin i može ga izvršiti neposredno u opštinskoj odnosno gradskoj upravi u kojoj ima prebivalište, kao i elektronskim putem na adresu na javnom portalu.

 

eRecept

Servis eRecept hroničnim bolesnicima omogućava elektronsko izdavanje do šest mesečnih recepata za lekove koje mogu podići u bilo kojoj apoteci. To znači da pacijenti participaciju plaćaju samo jednom u šest meseci i ne moraju posećivati lekara svakog meseca, čime se štedi njihovo vreme.

Ovom elektronskom uslugom značajno je smanjena papirna administracija i ostvarena velika ušteda. S druge strane, usluga eRecept omogućila je lekarima da više vremena posvete pacijentima koji dolaze na sistematske ili preventivne preglede.

Uvođenje servisa eRecept deo je unapređenja javne uprave i njene transformacije u efikasan servis građana Srbije.

U prve dve godne primene ovog sistema izdato je više od 80 000 000 elektronskih recepata, a broj odlazaka kod lekara zbog recepata je smanjen za 20% do 60% (u zavisnosti od pojedinačne zdravstvene ustanove).

 

eDnevnik

Elektronski dnevnik je projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji je počeo pilot projektom u školskoj 2017/2018. godini.  Namenjen je, pre svega, nastavnicima u osnovnim i srednjim školama čiji osnivač je Republika Srbija, ali i roditeljima dece koja pohađaju ove škole.

Cilj projekta elektronskog dnevnika je objektivnije i efikasnije vođenje evidencije o obrazovno-vaspitnom radu učenika. Povećanje objektivnosti se odnosi na realnije ocenjivanje, jer je nastavnicima onemogućen uvid u ocene iz drugih predmeta, a time i sticanje predrasuda o znanju učenika. Efikasnost se ogleda i u smanjenju administrativnog rada nastavnika, jer se sve potrebne evidencije nalaze na jednom mestu. Postignut je i uvid u nastavni proces u realnom vremenu i time omogućeno preventivno delovanje.

Dodatno, prilikom interesovanja roditelja o napretku deteta, nastavniku je u elektronskom dnevniku omogućeno da pokazuje evidencije samo o tom detetu. Takođe, primenjeno rešenje omogućava roditeljima individualni uvid u evidencije o učeniku putem interneta.

Elektronski dnevnik se nalazi na https://esdnevnik.rs/Skip to content