BENMANSUR: INŽINJERING POSLOVNIH PROCESA I UVOĐENJE ELEKTRONSKE UPRAVE U OBLAST STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE JE PREDUSLOV USPOSTAVLJANJA STANDARDA KVALITETA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u okviru GIZ Srbija projekta „Podrška reformi javne uprave u Srbiji“, izradilo je Studiju izvodljivosti za razvoj i implementaciju informacionog sistema za podršku uvođenju jedinstvenih standarda u posebno stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Studija izvodljivosti predstavljena je na sednici Vladinog Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave održanoj 31. maja 2019. godine.

Jasmina Benmansur, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave istakla je da je rad na pripremi Studije izvodljivosti otvorio nove perspektive razvoja oblasti stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave, dok je Alexandra Hilbig, programska direktorka GIZ Srbija, izrazila zadovoljstvo učešćem u podršci pripreme ove studije, sa nadom da će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u narednom periodu obezbediti uslove za njenu implementaciju.

U skladu sa savremenim informatičkim rešenjima, Studija je ukazala na sve poslovne procese koji mogu biti automatizovani i standardizovani na jedinstvenim osnovama, od utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem u svakoj jedinici lokalne samouprave, pripreme predloga posebnih programa stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave, njihovog dostavljanja Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, sprovođenja odgovarajućih procedura, do razmatranja na sednici Saveta i davanja mišljenja Saveta pre donošenja i sprovođenja posebnih programa obuke.

Takođe, predstavljene su perspektive razvoja sistema, posebno njegovo povezivanje sa informacionim sistemom drugih organa u čijem delokrugu su poslovi stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Naglasak je stavljen na povezivanje sa informacionim sistemom Nacionalne akademije za javnu upravu u vezi sa akreditacijom posebnih programa stručnog usavršavanja i izborom akreditovanih realizatora programa obuke za njihovo sprovođenje, te dostavljanje relevantnih podataka o realizovanim programima obuke u Centralnu evidenciju programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi koju vodi taj organ.

Predsednik Saveta Ivan Bošnjak, kao i članovi Saveta ocenili su da je studija izvodljivosti zasnovana na principima savremene uprave, ima inovativni karakter i predstavlja dobru polaznu osnovu za izgradnju informacionog sistema u skladu sa potrebama jedinica lokalne samouprave u oblasti stručnog usavršavanja.

U tom smislu, Ministarstvo će u narednom periodu organizovati Fokus grupu jedinica lokalne samouprave, koje će moći da se bliže upoznaju sa funkcionalnostima sistema i njegovim IKT performansama, ali i da daju svoje predloge i sugestije za izgradnju savremenog softverskog rešenja za podršku posebnom stručnom usavršavanju u jedinicama lokalne samouprave.Skip to content