Potrebe za obukom zaposlenih u lokalnoj samoupravi u Srbiji

Nalazi „Analize o proceni potreba za obukom zaposlenih u lokalnoj samoupravi“ predstavljeni su 10. marta 2017. godine u Klubu poslanika u Beogradu u okviru zajedničkog projekta Evropske unije, Saveta Evrope, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Stalne konferencije gradova i opština „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“.

Prezentaciji je prisustvovalo 60 predstavnika stručne javnosti i tom prilikom učesnicima su predstavljani ključni nalazi Analize o proceni potreba za obukom zaposlenih u lokalnoj samoupravi koja je u okviru navedenog projekta sprovedena u toku 2016. godine. Predmetna analiza po prvi put na sveobuhvatan način sagledava potrebe lokalnih samouprava za stručnim usavršavanjem kao i  prepreke u radu lokalnih samouprava za efikasno obaljanje izvornih i poverenih poslova. Nakon prezentacije ključnih nalaza analize održana je panel diskusija sa predstavnicima državne uprave, lokalne samouprave i akademske zajednice, koja je otvorila dijalog na temu prioriteta za stručnim obučavanjem zaposlenih u lokalnoj samoupravi.

Analiza potreba za obukom zaposlenih u lokalnoj samoupravi pokazala je da postoje dve grupe identifikovanih potreba – opšte potrebe koje se odnose na sistemske izazove kao što su liderske veštine, moderne tehnike upravljanja ljudskim resursima, upravljanje učinkom, upravljanje projektima, lokalni ekonomski razvoj i  hitne potrebe koje se odnose na upravni postupak, reviziju, upravljanje javnom imovinom, upravljanje otpadnim vodama i čvrstim otpadom, elektronsku upravu, upravljanje finansijama, javne nabavke i postupak tendera, itd.

Zaključci skupa odnosili su se između ostalog i na problem često neadekvatne raspodele zaposlenih u okviru postojećih radnih mesta i sa tim u vezi na neophodnosti analize radnih mesta, poslova, kompetencija i veština za svako radno mesto. Učesnici skupa složili su da je za postizanje željenih obuka potrebno osigurati posebne programe stručnog usavršavanja za rukovodstvo na najvišem nivou i posebne programe za zaposlene na osnovu identifikovanih potreba u skladu sistemskom samoprocenom.

Analiza o proceni potreba za obukom zaposlenih u lokalnoj samoupravi pripremljen je od strane međunarodnih i domaćih eksperata – Daniele Del Bjanko (Daniele Del Bianco), Cezari Trutkovski (Cezary Trutkowski), Dejana Razić Ilić i Maja Todorović u skladu sa vodičem Saveta Evrope za analizu trening potreba. Istoimena publikacija koja sumira opšte nalaze i preporuke analize takođe je predstavljana ovom prilikom.

Publikaciju možete preuzeti ovde.Skip to content